Erasmus+ mimo Evropu

UPOZORNĚNÍ: Pracujeme na aktualizaci webových stránek - nový projekt KA171.

Již od roku 2015 nabízí UP studentům vysokých škol absolvovat studium v rámci programu Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (ve zkratce E+ ICM). Jde o program, který podporuje výměnu studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu. Jde o partnerské země, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

Mobility studentů na studijní pobyt se realizují na základě trojstranné dohody mezi studentem, přijímající a vysílající institucí na základě předem podepsané meziinstitucionální dohody.

Dlouhodobé studijní mobility v délce 2–12 měsíců mohu studenti absolvovat také jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinací fyzického výjezdu s virtuální složkou.

Kontakt

Mgr. Iva Kokinopulosová

koordinátorka studentských mobilit (studijní pobyty)

Oddělení pro mobility RUP, Vodární 6, 779 00 Olomouc

E-mail: iva.kokinopulosova@upol.cz

Tel.: +420 585 631 085

Zájemci o studium

Za jakých podmínek se může student přihlásit?

 • Realizace je možná výhradně na základě platné meziinstitucionální dohody.
 • Student je zapsaný do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Student může vyjet již v 1. ročníku studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu vždy v rámci jednoho akademického roku
  • 5-30 dnů v případě krátkodobých mobilit (pro doktorandy)
  • 2 - 12 měsíců v případě semestrálních mobilit (pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia)
 • Student musí být po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).
 • Výběrová kritéria: probíhají na úrovni fakulty, jsou transparentní, rovná, srozumitelná, dokumentovaná a veřejná.
 • Student může vyplnit v evropské platformě EU Academy (OLS) dobrovolný on-line jazykový test. Informace k testování rozesílá koordinátorka z Oddělení pro mobility. Po absolvování testu systém nabídne studentovi přístup k dobrovolnému on-line jazykovému kurzu, který může student bezplatně využívat až do doby 4 měsíců po skončení výjezdu. 

Krátkodobá doktorandská mobilita

 • Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé  fyzické mobility v za účelem studia či stáže v zahraničí. Fyzická mobilita v délce trvání 5 - 30 dní může být doplněná virtuální složkou.
 • Základní výše stipendia (platí pro studijní pobyt i praktickou stáž):
  • od 1. do 14. dne fyzické aktivity 70 EUR/den
  • od 15. do 30. dne fyzické aktivity je 50 EUR/den

Co musí student udělat, pokud se chce na program přihlásit?

 • Nejprve zjistit, jak je program organizován na dané fakultě. Následně kontaktovat referentku zahraničního oddělení na děkanátu příslušné fakulty.
 • V případě, že student zná jméno koordinátora programu na katedře, obrátí se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající předmětu studia a jazykovým znalostem.
 • Student se informuje o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví každá fakulta/katedra sama.
 • Zjistí si vliv a dopady studia v zahraničí na studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení student postupuje podle dalších pokynů viz sekce níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině jsou všechny smlouvy s univerzitami v Rusku pozastaveny. To znamená, že výjezdy ani příjezdy v rámci výměnných pobytů na a z těchto univerzit nejsou momentálně možné.

Bosna a Hercegovina

 • University of Sarajevo – CMTF (PhD.Mikulášek), PF (Mgr.Kuncová), PŘF (Mgr.Šimáček), odkaz na web
   

Ghana

 • University for Development Studies – PŘF (Mgr.Chovaneček), odkaz na web
   

Gruzie

 • Ilia State University – PŘF (prof.Šarapatka), odkaz na web
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – PŘF (Mgr.Chovaneček), odkaz na web
   

Irák

 • Koya University – FF (doc.Nováček), odkaz na web
   

Írán

 • Ferdowsi University of Mashhad – CMTF (doc.Franc), odkaz na web
 • Kharazmi University – FTK (RNDr.Kudláčková), odkaz na web
   

Izrael

 • Beit Berl College – PŘF (Mgr.Šimáček, Mgr.Chovaneček), odkaz na web
 • University of Haifa – FF (PhD.Machů), PŘF (Mgr.Šimáček), odkaz na web
 • The Academic College Levinsky-Wingate – FTK (RNDr.Kudláčková), odkaz na web
   

Japonsko

 • Nippon Sport Science University – FTK (RNDr.Kudláčková), odkaz na web
   

JAR

 • University of Pretoria – PF (Mgr.Kuncová), odkaz na web
   

Kanada

 • Camosun College – FTK (RNDr.Kudláčková), PŘF (Mgr.Šimáček), odkaz na web
 • University of Alberta – FTK (RNDr.Kudláčková), odkaz na web
   

Keňa

 • Catholic University of Eastern Africa – CMTF (doc.Opatrný), odkaz na web
   

Maroko

 • Université Hassan II Casablanca – PŘF (Mgr.Chovaneček), odkaz na web
 • Cadi Ayyad University – PF (Mgr.Kuncová), odkaz na web
   

Myanmar

 • University of Yadanabon – FF (PhD.Zahradníková), odkaz na web
   

Namíbie

 • The University of Namibia – FF (PhD.Mildnerová), odkaz na web
   

Nepál

 • National College Dhumbarahi – PŘF (Mgr.Chovaneček), odkaz na web
   

Ruská federace

 • Kostroma State University – FF (PhD.Varga), odkaz na web
 • National Research University - FF (PhD.Varga), odkaz na web
 • Moscow State Linguistic University – FF (PhD.Varga), odkaz na web
 • Tomsk State Pedagogical University - FF (PhD.Varga), odkaz na web

Tanzanie

 • University of Dar es Salaam – PŘF (Mgr.Chovaneček), odkaz na web
   

Ukrajina

 • Ukrainian Catholic University - CMTF (doc.Opatrný), odkaz na web
   

USA

 • University of California San Diego – FTK (RNDr.Kudláčková), odkaz na web
 • University of Nebraska Kearney – FF (doc.Elbel), PdF (PhDr.Kvintová), odkaz na web
   

Zambie

 • Zambia Catholic University – PŘF (Mgr.Chovaneček), odkaz na web

 

Stipendium

 • Stipendium programu Erasmus+ ICM je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Stipendium vyplácí Ekonomické oddělení RUP z finančních prostředků Erasmus+, projektu Mezinárodní kreditová mobilita.
 • Stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy – před výjezdem. Dle předchozí domluvy je ve výjimečných případech možné vyplatit i za jiných podmínek.
 • Stipendium je převedeno jednorázovou platbou na bankovní účet studenta (doporučujeme účet u české banky v EUR, jelikož stipendium je vyplaceno v EUR).
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. Student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+.
 • Stipendium se skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia u vyjíždějících studentů je 700 EUR/měsíc.
 • Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dní. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dní, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby.
 • Cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:

Vzdálenost

Stipendium

0-99 km

0 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

4000-7999 km

820 EUR

8000 km a více

1500 EUR

Pojištění

 • Cestovní pojištění zajišťuje studentovi Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Podmínky jsou totožné s klasickými výjezdy u programu Erasmus+. Viz stránka Cestovní pojištění.
 • Každý student je povinen před svým výjezdem uzavřít cestovní pojištění. Instrukce student dostane od koordinátorky z Oddělení pro mobility RUP.
 • Dodatečné/Nadstandartní pojištění si zařizuje a hradí student sám.

 

Vízová povinnost

 

Akademické uznávání

 • Během studijního pobytu Erasmus+ ICM je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Tato podmínka platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia.
 • Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 7 tzv. Účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na RUP. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.
 • Doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven. Doktorandi musí po ukončení studijního pobytu doložit tzv. Potvrzení školitele.
 • Většina univerzit mimo EU nevyužívá ECTS, a proto je zapotřebí se dopředu domluvit se svým katederním/fakultním koordinátorem na způsobu přepočítání dosažených kreditů. Pozor – v dokumentu Learning Agreement se uvádí již přepočítané ECTS kredity!

 

Green Erasmus

 • Studenti, kteří využijí ekologický způsob dopravy na zahraniční partnerskou instituci i zpět, mohou získat navýšení na podporu ekologicky šetrného cestování ve formě jednorázového příspěvku. Tento příspěvěk se týká pouze cest do/ze země - Bosna a Hercegovina, Ukrajina.
 • V případě přiznání příspěvku je třeba doložit do 15 dnů od skončení studijního pobytu jízdenky za cestu tam i zpět – jízdenky student nahraje ke svému výjezdu v IS/STAG.
 • Uznatelnými dopravními prostředky jsou vlak, autobus, sdílený automobil, kolo.
 • Při cestě sdíleným automobilem je třeba doložit také další relevantní doklady (účtenka za palivo apod.).

 

Účastníci s ekonomickou překážkou

 • Studentům s ekonomickou překážkou (na základě nároku na přídavek na dítě či sociální stipendium) a studentům s dětmi nebo závislými osobami (týká se rodičů, kteří na dítě pobírají přídavek na dítě), může být ke standardní výši stipendia Erasmus+ připočtena částka až 250 EUR na měsíc, a to vzhledem k typu mobility a délce pobytu.
 • Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu Erasmus+ na Oddělení pro mobility RUP nejpozději 10 dní před uzavřením Účastnické smlouvy.
 • Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

 

Podpora pro účastníka se specifickými potřebami

 • Studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou prostřednictvím Oddělení pro mobility RUP požádat o dodatečnou finanční podporu na úhradu zvýšených nákladů, které vzniknou v důsledku zajištění nezbytných podmínek pro jejich pobyt v zahraničí (např. speciální bydlení, pravidelné lékařské prohlídky, doprovodné osoby, upravené učební materiály aj.). K proplacení vzniklých nákladů je nutné doložit doklady o úhradě.

 • Žádost o stipendium pro studenty se specifickými potřebami student doručí na Oddělení pro mobility RUP nejpozději 10 dní před uzavřením Účastnické smlouvy. Před předložením žádosti je nezbytná individuální konzultace s příslušným koordinátorem Oddělení pro mobility RUP.

 • Náležitosti a formulář žádosti naleznete zde.

Před výjezdem

Nejprve je zapotřebí, aby se student přihlásil na výběrové řízení skrze aplikaci www.mobility.upol.cz a poté prošel řádným výběrovým řízením na dané fakultě. Neplatí pro studenty FF UP, ti řeší svůj výjezd ve STAGu. V případě, že student splní potřebné požadavky a bude nominovaný na svůj studijní pobyt, tak se mu ozve koordinátorka z Oddělení pro mobility RUP a sdělí mu další postup.

Student musí před svým výjezdem odevzdat/zaslat na Oddělení pro mobility RUP následující dokumenty (studenti FF odevzdávají pouze body 2, 4, 5, zbylé dokumenty nahrávají do STAGu):

 1. Přihláška ke studiu v zahraničí (viz.sekce Dokumenty)
 2. Akceptační dopis od zahraniční univerzity (musí obsahovat konkrétní data nástupu a ukončení studia, počítá se vč. orientačních dní a zkoušek)
 3. Learning Agreement (pozor na správné vyplnění kontaktů v hlavičce dokumentu, tabulky A i tabulky B)
 4. Prohlášení o bankovním účtu (viz.sekce Dokumenty)
 5. Účastnická smlouva (k nahlédnutí v sekci Dokumenty, sestavuje a podepisuje se na osobní schůzce s koordinátorkou z Oddělení pro mobility RUP)

Při podpisu Účastnické smlouvy student obdrží Erasmus+ Charta studenta a Všeobecné podmínky. Zároveň student dostane informace o tom, jakým způsobem si má sjednat cestovní pojištění.

V průběhu studia v zahraničí

 • Neprodleně informuje koordinátorku z Oddělení pro mobility RUP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijních povinností. O změnách informuje student také katederního a fakultního koordinátora a zajistí si přepis předmětů ve STAGu.
 • V případě změn ve studijní smlouvě (Learning Agreement) vyplní student část formuláře During the Mobility (Changes to the Learning Agreement), nechá ho potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry (ústavu) a podepsaný dokument nahraje do STAG ke svému výjezdu. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.

 

Prodloužení pobytu

Studijní pobyt je možno prodloužit pouze v rámci jednoho akademického roku, pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající instituce, a pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Student musí ohlásit tuto skutečnost min. 1 měsíc před uplynutím původní Účastnické smlouvy. 
 • Existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu.
 • Je vypracován a podepsán dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před ukončením původního studijního pobytu.
 • Doba prodloužení navazuje na původní studijní pobyt.
 • Není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • Student si musí zajistit prodloužení cestovního pojištění.

Po skončení studia v zahraničí

Student musí po návratu ze studijního pobytu splnit několik náležitostí:

 • Vyplnit Závěrečnou zprávu studenta (EU Survey) formou online dotazníku do evropské databáze Mobility Tool+. Před skončením pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání Závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • Doručit Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records) vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia. Studenti doktorských studijních programů dokládají tzv. Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu. Tento dokument doručí do 1,5 měsíce od skončení studijního pobytu na ZO své fakulty. Datum poslední vykonané zkoušky musí být totožné s datem ukončení uvedeným v Účastnické smlouvě. Datum vystavení Transcript of Records/Potvrzení školitele musí být totožné (nebo pozdější) s datem uvedeným jako datum ukončení mobility v Účastnické smlouvě.
 • Doručit originál Potvrzení o délce studia (Confirmation of Erasmus+ study period) vydané a potvrzené přijímající organizací (dokument obsahuje: osobní údaje studenta, datum zahájení a ukončení studia, podpis koordinátora, místo a datum podpisu, razítko univerzity). Nemá-li přijímající instituce k dispozici požadovaný formulář, využijte náš v sekci Dokumenty. Potvrzení o délce studia musí být vystavené až na konci studijního pobytu. Originál dokument student doručí koordinátorce z Oddělení pro mobility RUP a to do 14 dní po svém návratu do ČR (popř. dle domluvy s koordinátorkou na RUP).
 • Na fakultě/katedře zajistit uznání absolvovaných kurzů ve STAG. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí!

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)