Obecné informace

Zahraniční oddělení fakult

O možnostech studia v zahraničí se můžete informovat na Zahraničním oddělení své fakulty.

Fakulta Fakultní referentka E-mail
Filozofická fakulta Mgr. Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
Pedagogická fakulta Mgr. Sabina Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
Právnická fakulta Mgr. Radana Kuncová radana.kuncova@upol.cz
Cyrilometodějská teologická fakulta Bc. Marta Zachová marta.zachova@upol.cz
Fakulta tělesné kultury RNDr. Markéta Kudláčková  marketa.kudlackova@upol.cz
Přírodovědecká fakulta Dana Gronychová dana.gronychova@upol.cz
Lékařská fakulta Ing. Petra Nakládalová petra.nakladalova@upol.cz
Fakulta zdravotnických věd Ing. Irena Jedličková irena.jedlickova@upol.cz

Dokumenty

Cestovní pojištění

Pro zaměstnance, studenty a osoby vyslané jménem Univerzity Palackého v Olomouci.

Informace týkající se Cestovního pojištění naleznete po kliknutí na více.

Přihlášení do pojistné smlouvy UP

Povinnost přihlašovat se před cestou mají všichni studenti UP a osoby cestující jménem UP do zahraničí. Dále zaměstnanci UP (všechny výjezdy mimo EU a nebo cesty do EU delší než 30 dní). Pokud cestuje do zahraničí skupina vyslaných osob, hlášení provádějte, prosím, hromadně. U menších skupinek stačí do textu e-mailu uvést jméno, příjmení a dat. nar..  U velkých skupin, především studentů, přihlašuje vyslané osoby vedoucí kurzu nebo vyučující přílohou k e-mailu (excel nebo word).
Vyslaná osoba, která se nepřihlásí před cestou do pojištění a jejíž délka pobytu je delší než 90 dní, nebude tímto pojištěním kryta ani odškodněna u případné pojistné události a nebude zpětně přijata do pojištění. Přihlašovací údaje (zasílejte včas před cestou na mail: jirzapletal@gmail.com).

Uveďte:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • země zahraničního pobytu
 • termíny odjezdu a návratu do ČR
  (počítá se nejen délka pobytu, ale též cesta z Česka tam a zpět, u dlouhodobých pobytů, pokud není známo přesné datum návratu, uveďte měsíc návratu)
 • které zahraniční oddělení nebo organizační složka UP vás vysílá

Rozsah pojištění

Územní rozsah: CELÝ SVĚT: www.ervpojistovna.cz/cs/uzemni-rozsah-pojisteni

Podmínky rozsahu pojištění jsou podrobně rozepsány v níže uvedených odkazech. Jakkoli se zde hovoří jen o zaměstnancích, platí stejné podmínky i pro studenty UP a osoby vyslané jménem UP. Stejně tak se podmínky nevztahují pouze na pracovní cesty, ale i na pracovní stáže a praxe.

Odkazy:

Možnost sjednat produkt RISK PLUS

Pokud cestujete do zemí s potencionálně nestálou bezpečnostní situací, na stránkách www.ervpojistovna.cz/cs/rizikove-oblasti si můžete ověřit aktuální „Seznam oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem“. Oranžová políčka „Riziková oblast“ jsou ve smlouvě UP připojištěna ZDARMA a není nutné je hlásit, oblast označena červeným políčkem „Válečná zóna“ = NENÍ POJIŠTĚNA, ale je možné se před cestou připojistit ke smlouvě UP – včas předem kontaktujte Jiřího Zapletala, pojišťovací makléřství BOHEMIA, a. s., tel. 776 003 842, jirzapletal@gmail.com.

Doklady o pojištění

Potvrzení, že jste byli přijati do pojištění, vám na základě zaslaných přihlašovacích údajů zašle Jiří Zapletal včetně elektronické pojišťovací kartičky “Travel Insurance”. Místo jména a příjmení je uvedeno: Univerzita Palackého v Olomouci a její číslo pojištění u ERV pojišťovny. Kartu není nutno nosit u sebe. Je to jen doklad pro vás, který po vás při běžné komunikaci ve zdravotnickém zařízení v zahraničí nikdo nebude vyžadovat. Pouze zaměstnancům, kteří odjíždí na krátkodobou cestu do EU a kdy se do pojistné smlouvy nepřihlašují, elektronickou kartičku předá (zašle) jejich zahraniční oddělení.

Potvrzení o pojištění

Potvrzení o pojištění se v anglickém jazyce v přepočtu na EUR nebo USD  vydává jen těm vyslaným osobám, po kterých to žádá jejich zahraniční partner (organizace, škola, ubytování, případně pro účely vyřízení víza, pro země Rusko, Bělorusko se vydává v češtině a ruštině). Včas kontaktujte Jiřího Zapletala se svými údaji (jméno, příjmení, datum narození, země pobytu, termín (od–do) ve kterém potvrzení požadujete – nestačí uvést pouze měsíc návratu do ČR, je nutné sdělit konec stáže, praxe, pobytu atd.)

Pro osoby vyslané do Francie: V případě požadavku ze strany zahraniční instituce na doložení „pojištění pokoje/ ubikace“ = takzvané „housing insurance“, kontaktujte Jiřího Zapletala k vystavení takového potvrzení - zašlete přesnou a kompletní adresu (včetně čísla pokoje, čísla či označení budovy, bloku či křídla nemovitosti – batimet, logement nebo chambre). Vybavení pokoje musí mít francouzští majitelé pojištěno pro případ živelních událostí a krádeží – tyto škody neovlivníte. Pokud však jako vyslaná osoba UP způsobíte škodu (tzv. odpovědnost za škody) na majetku (nemovitosti či vybavení pokoje) majitelům, jejich pracovníkům nebo třetím osobám na daném místě a na zdraví, jste na to velice kvalitně a vysoce pojištěni. Jedná se o tzv. kód G a Francouzi jsou ta třetí osoba (škody na zdraví do 0,979 mil. EUR a škody na majetku do 0,479 mil. EUR v přepočtu).

Jak postupovat v případě pojistné události

1) Léčebné výlohy

Drobná ošetření si hradíte hotově oproti dokladu u lékaře nebo v nemocnici sami, pak se ihned spojte e-mailem s Jiřím Zapletalem k vyřízení/proplacení nákladů. Vyplňte přitom toto Oznámení o škodě LÉČEBNÉ VÝLOHY (zaměstnavatel = UP, zaměstnání = student nebo profese u zaměstnance). Podepište a naskenujte vše spolu s účtenkami a lékařskými zprávami (nejlépe barevně ve formátech pdf, jpg, pokud nemáte možnost vytisknout a naskenovat, stačí nafotit nebo jen vyplnit v excelu a místo podpisu vepsat své jméno, příjmení) a pošlete na e-mail jirzapletal@gmail.com. Pojistné plnění bude uhrazeno na váš soukromý účet. To vše můžete vyřizovat ještě i v době, kdy pobýváte v zahraničí.

U větších škod, kdy na platbu nemáte prostředky (200 euro a výše), operací, pobytů v nemocnici atd., ihned kontaktujte asistenční službu, shodou okolností centrála asistence pro celý svět sídlí v Praze. Budete potřebovat vědět číslo pojistky UP: 2000055471 a telefon na asistenci: (+420) 221 860 606 www.ervpojistovna.cz/cs/celosvetova-asistencni-sluzba.

Jak postupovat v případě pojistné události léčebných výloh, zjistíte v radách na cestu, jen místo instrukcí v posledním odstavci nahlašujte škodu vždy přes Jiřího Zapletala (pokud nevyužijete kontakt přes asistenční službu).

2) Ostatní druhy škod

U ostatních škod (kódy E až P) si uložte všechny možné doklady (zápis policie, letenky, zavazadlový lístek, protokol P.I.R., nabývací doklady za vaše odcizené věci, vznesení nároků poškozených atd.) a kontaktujte e-mailem Jiřího Zapletala, který vám dá instrukce a zašle příslušný protokol k vyplnění. Nekontaktujte přímo pojišťovnu, pokud jste nevolali na asistenci, ani při vyřizování pojistné události – vedení UP chce mít přehled o všech škodách vyslaných osob v zahraničí.

3) Upřesnění k leteckým škodám

Na co máte právo především ve spojitosti s případnou újmou od letecké společnosti (zpoždění, zrušení letu, problémy se zavazadly atd.), odkazuje tento letecký kalkulátor: www.evropskyspotrebitel.cz/letecka-doprava/letecky-kalkulator-vasich-prav.

 • dle něj postupujte při odškodnění nejdříve leteckou společností, teprve až potom následuje krytí pojištění UP, které v těchto případech pouze dorovná vaši újmu, pokud nebyla zcela vykryta ze strany škůdce (nevyhazujte protokol P.I.R. z letiště, palubní vstupenku, zavazadlový lístek, letenku)
 • tato práva platí při letech s dopravci se sídlem v EU. Platí také pro mimoevropské dopravce, pokud je daný let operován z letiště v EU
 • užitečné odkazy:
  Co dělat v případě problému se zavazadlem?
  Poškozené zavazadlo a jeho reklamace

Odpovědi na nejčastější dotazy

 1. Jak je to se studenty, kteří přeruší studium a jedou třeba na rok studovat do zahraničí?
  V takovém případě se jedná o osobní iniciativu studenta, který není vyslán na cestu do zahraničí jménem UP, a proto pro něj pojistná ochrana neplatí.
 2. Jaký doklad o výjezdu studenta je adekvátní pro pojišťovnu v případě pojistné události?
  - Cesty, které nebyly nahlášeny předem (prakticky jen zaměstnanci UP do 30 dní do zemí EU): U pojistných událostí, které zpětně nárokujete až po příjezdu zpět do ČR stačí razítko UP v Oznámení pojistné události. U událostí, kdy je potřeba, aby ihned EuroAlarm Assistance Prague uvolnil peněžní prostředky danému zdrav. zařízení v zahraničí (nenadálé operace, těžké úrazy, závažná onemocnění a další) je nutno obratem potvrdit žádost, kterou zašle Jiří Zapletal na zahraniční oddělení.
  - Cesty, které byly nahlášeny předem: Žádné potvrzení ze strany UP nemusí být doloženo.
 3. Nahrazuje cestovní pojištění zdravotní pojištění?
  I když má UP výjimečnou ochranu všech možných rizik, toto pojištění nenahrazuje běžné zdravotní nebo nadstandardní zdravotní pojištění, (např. předem zamýšlená, život neohrožující operace nebo preventivní prohlídka. U vyslaných osob, které trpí dlouhodobou nemocí, tzn. když nemoc začala již před započetím cesty, je to záležitost vždy a pouze zdravotního pojištění – informujte se před cestou u své zdravotní pojišťovny. V případě, že by vznikl neočekávaný kolaps, značné nebo život ohrožující zhoršení stavu v souvislosti s dlouhodobou nemocí, a prokázali bychom ze zdravotní dokumentace, že šest měsíců před cestou jste neměli žádné problémy, dají se náklady ze zahraničí proplatit z cestovního pojištění.
  Cestovní pojištění kryje veškeré náhlé, neočekávané, bolestivé, případy, nehody a zranění. Naopak nekryje preventivní prohlídky, preventivní rozbory, neakutní zákroky a operace. U důchodového (sociálního) pojištění si může student požádat ministerstvo školství o prověření dané zahraniční školy a na základě toho dále bude toto pojištění v době nepřítomnosti hradit stát. U studentů nad 26 let u pobytů v zahraničí nad půl roku existuje možnost, že si přeruší zdravotní pojištění v Česku a po návratu do 8 dní se na své zdravotní pojišťovně zpět nahlásí a předloží Potvrzení o době cestovního pojištění, které jim J. Zapletal na základě jejich e-mailové žádosti po jejich návratu zařídí a pošle na jimi určenou adresu. Zdravotní pojišťovna dotyčnému studentovi na základě Potvrzení pobyt v cizině započítá.
 4. Proč není pojištění ve válečných zónách?
  UP má sjednánu zcela mimořádnou výjimku, a pokud by byl vyslán někdo za UP na území, které je vyhlášeno jako válečná zóna, je k tomuto pojištění za příplatek možno sjednat doložku RiskPlus. Aby se výjimka mohla vyřídit, je nutno o ni zažádat Jiřího Zapletala dostatečně dopředu.
 5. Krádeže
  Hradí se pouze krádeže věcí z ubytovacího zařízení, zamčeného kufru motorového vozidla (je jedno, jestli je vaše, UP nebo z půjčovny) nebo v rámci loupežného přepadení, u peněz se škody hradí jen v případě loupežného přepadení (kdy vám pod pohrůžkou násilí nebo bezprostředního násilí byly peníze a věci odcizeny) – vždy musíte předložit zápis-záznam policie, který nemusíte překládat do češtiny. Vyskytly se případy, kdy byly vyslané osoby překvapeny, že újma je nelikvidní (odcizený mobil z kabelky v noci na diskotéce, odcizeny foťák z vedlejšího stolu v bufetu, odcizené peníze při chůzi na ulici, aniž by o tom dotyčná osoba věděla – tzn. nedošlo k loupežnému přepadení, odcizení peněz z obálek ve skříni, kdy osoba vyslaná UP sdílí pokoj i s jinými spolubydlícími osobami atd.) – zabezpečte, především dámy, své peníze a doklady tak, aby nebyly lákadlem v kabelce přes rameno; noste je u sebe, nebo dokonce v rizikovějších oblastech přímo v nějakém obalu na krku pod oblečením.

Co udělat před cestou

Před delším pobytem v zahraničí se doporučuje navštívit ještě v Česku svého lékaře a zubaře na pravidelnou prohlídku. Případy, kdy si nemoc vezete s sebou už z Česka (např. první den pobytu navštívíte zubaře s rozsáhlým zubním kazem atd.), cestovní pojištění NEKRYJE. U dlouhodobých nebo celoživotních nemocí cestovní pojištění kryje pouze náhlé zhoršení stavu, vyžadující ošetření či zákrok, běžné preventivní prohlídky a nákup léků, které berete pravidelně už z Česka, se nehradí.

Upozornění pro vyslané osoby - dovolená:

Toto pojištění platí pouze pro stát či státy a termín či termíny, kam a na jak dlouho jste byli jménem UP vysláni v rámci různých projektů na studia, praxi, práci či pracovní cesty včetně cesty tam a zpět do Česka, i když jsou to dny, které již nejsou vymezeny smlouvou mezi vámi a UP (například pobyt máte od 14. dne daného měsíce a do destinace přijedete/přiletíte třeba už o týden dřív a vyřizujete si různé formality pro svůj pobyt = je kryto pojištěním UP. Stejné platí i při návratu zpět do vlasti). Pojištění neplatí pro vaše soukromé dovolené (např. přerušíte pobyt v zemi vyslání a zaletíte si do jiného státu na týden k moři, nebo váš pobyt je z hlediska vyslání UP ukončen a vy v zemi zůstanete další dva tři týdny soukromě atd.). Toto omezení neplatí, pokud cesty do jiných států v rámci určeného termínu pobytu ve vyslané zemi souvisí s vaší praxí, výukou, prací či pobytem.

Léčebné výlohy v Evropě

Pokud cestujete do zemí Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářském prostoru (EHP), navštěvujte přednostně zdravotnická zařízení financovaná z veřejných zdrojů (ne soukromá), pokud vám to váš zdravotní stav dovolí. V těchto státních zařízeních předkládejte Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nebo evropský formulář (Černá Hora, Turecko, Albánie, Tunisko), abyste nemuseli platit za ošetření. EHIC je jednotný průkaz zdravotního pojištění, který máte od své zdravotní pojišťovny, a který slouží k poskytnutí a k úhradě neodkladné zdravotní péče za stejných podmínek, jaké platí pro občany daného státu. Na základě předložení tohoto průkazu v zahraničí máte na území jiného členského státu nárok na nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu bez toho, aniž by se zvyšoval škodní průběh pojistky UP (pokud byste platili spoluúčast, poplatek za registraci a další, všechny tyto náklady navíc lze potom kompenzovat z této pojistky UP, resp. pojistky ERV po komunikaci s Jiřím Zapletalem).

Kde můžete uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění?

 • v zemích Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie (na základě dohody ze dne 24. 12. 2020 veškeré běžné situace jsou upraveny stejným způsobem, jako by Spojené království z EU nevystoupilo)
 • v zemích Evropského hospodářského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 •  ve Švýcarsku bude váš průkaz EHIC akceptován na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem, která od 1. dubna 2006 platí i vůči novým členským státům
 • Severní Makedonii a Srbsku bude váš průkaz EHIC akceptován na základě dohody s tamním orgánem zdravotního pojištění.

Zvýhodněná cena storna cesty pro vyslané osoby

Vyslané osoby za UP mohou uplatnit slevu na STORNO pojištění u ERV pojišťovny (produkty Storno a nebo Storno plus) pro nákladné zahraniční cesty, účast na konferenci, nebo jen letenky. Pro uplatnění slevy prosím kontaktujte pana Pavla Glavanakova (e-mail: pgl@ervpojistovna.cz, tel: 725 173 218) a uveďte, že jste osobou vyslanou za UP, své jméno a příjmení, číslo pojistky UP 2000055471, datum narození, celou adresu bydliště, kam jedete, počátek a konec pojištění a pojistnou částku – cenu zájezdu, letenky či samostatné cestovní služby. Sazby pro zaměstnance jsou buď 2,5 % (Storno) nebo 5 % (Storno plus). Důkladně si předem prostudujte storno podmínky.

Zrušení cesty z důvodu onemocnění COVID-19 u pojištěných osob je od 1. 7. 2020 standardní součástí produktů Storno a Storno Plus.

Pojištění StornoPlus se od 1. 7. 2020 rozšiřuje v souvislosti s COVID-19 i pro případ, kdy vyslaná osoba UP na začátku své cesty (ještě v ČR) nesplní neočekávaně a nezaviněně zdravotní podmínky pro vycestování (kontrola na letišti apod.).

Připojištění na další rizika nezahrnutá do stávající pojistné smlouvy

Kvůli změnám v bezpečnostní situaci ve světě vám ERV Evropská pojišťovna, a.s. nabízí možnost připojištění nad rámec vašeho cestovního pojištění sjednaného mezi ERV a UP.

Pojištění UP se vztahuje na onemocnění COVID-19, ale nevztahuje se na situace, kdy budete COVID negativní a bude vám nařízena individuální karanténa (např. budete vytrasováni, potkáte se s nakaženým nebo vám na letišti změří vyšší teplotu a nepustí vás do letadla). Mohou vám tak vzniknout náklady na náhradní ubytování nebo můžete zmeškat letadlo zpátky domů. Pokud si navíc sjednáte připojištění, pojišťovna vám uhradí do limitu 15 000 Kč náhradní ubytování nebo náhradní dopravu zpět do ČR (s tím, že vám bude odečtena spoluúčast ve výši 20 %).

Nabízené připojištění dále obsahuje unikátní službu bezpečnostní asistence. Ve stávajícím pojištění přes UP je sice zahrnuto pojištění zdraví, ale v případě bezpečnostních potíží (přepadení, loupež, ublížení na zdraví) původní smlouva nezahrnuje asistenci. S novou službou získáte 24/7 přístup k bezpečnostním poradcům, kteří vám poradí, jak se v dané situaci zachovat, a pokud to bude situace vyžadovat, vyšlou za vámi bezpečnostního konzultanta, který vám pomůže daný bezpečnostní incident vyřešit a bude vám po celou dobu nablízku.

Co udělat pro sjednání připojištění?

 • Vyplňte Certifikát o cestovním připojištění a pojistné zaplaťte dle návodu v Certifikátu (vyberte možnost Evropa, nebo Svět).
 • Pokud dosud neznám přesné datum svého návratu, pouze měsíc, uveďte v kolonce Konec pojištění poslední den předpokládaného měsíce návratu do vlasti.
 • Pokud se připojišťujete již během pobytu mimo ČR, den Počátku pojištění uveďte den platby pojistného.
 • Společně s dokladem o platbě zašlete vyplněný Certifikát na e-mailovou adresu spravapojisteni@ERVpojistovna.cz.
 • ERV pojišťovna vám zašle zpět potvrzený Certifikát, který bude sloužit jako potvrzení o tomto připojištění.
 • Pojištění se řídí pojistnými podmínkami PP-BTI-2203.

Vízová povinnost

Jazykové testy

Pouze pro studenty, kteří vyjíždějí na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

Před svým výjezdem musí student vyplnit v aplikaci Online Linguistic Support (OLS) povinný jazykový test. Student je testován na hlavní jazyk výuky. V případě kombinace dvou různých jazyků výuky se zvolí jeden, který převažuje. Přístupové údaje do OLS zasílá koordinátor z Oddělení pro mobility UP. Povinnost jazykového testování se netýká rodilých mluvčích a těch studentů, kteří mohou doložit znalost jazyka na úrovni C2. Po absolvování testu systém nabídne studentovi přístup k (nepovinnému) on-line jazykovému kurzu, který může student bezplatně využívat až do doby 4 měsíců po skončení výjezdu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)