Erasmus+ Evropa

Níže naleznete informace týkající se studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ včetně kontaktů.

 • Informace pro zájemce
 • Instrukce pro nominované studenty

Kontaktní osoby pro vyjíždějící studenty

Před nominací:

Po nominaci:

 

Erasmus ID kód: CZ OLOMOUC01


Institucionální koordinátor:

Za jakých podmínek se mohu programu zúčastnit?

Kvalifikační podmínky shrnutí

 • Mezi UP (příslušnou fakultou/ katedrou) a partnerskou institucí existuje meziinstitucionální smlouva ERASMUS+.
 • Jsem studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Délka studijního pobytu vždy v rámci jednoho akademického roku
  • 5-30 dnů v případě krátkodobých mobilit
  • 2 - 12 měsíců v případě semestrálních mobilit
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců (u studentů v pětiletých nebo šestiletých magisterských studijních programech se tato časová dotace navyšuje na 24 měsíců).
 • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit)

Krátkodobé mobility

Doktorandská mobilita

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé  fyzické mobility v za účelem studia či stáže v zahraničí. Fyzická mobilita v délce trvání 5 - 30 dní může být doplněná virtuální složkou.

Základní výše stipendia (platí pro studijní pobyt i praktickou stáž):

 • od 1. do 14. dne fyzické aktivity 79 EUR/den
 • od 15. do 30. dne fyzické aktivity je 56 EUR/den

Kombinované intenzivní programy (Blended Intensive Programmes – BIP)

Krátkodobé intenzivní programy využívají inovativní způsoby výuky v kombinaci fyzické a virtuální aktivity, jejich fyzická délka může být 5 - 30 dní. Jsou určené pro skupiny 15 až 20 studentů z minimálně 3 různých programových zemí. Může se jednat např. o týmové projekty, terénní exkurze a výzkumy, umělecké projekty aj. Studenti musí získat nejméně 3 kredity. BIP by měl být přidanou hodnotou ke stávajícím kurzům.

Výběr studentů je realizován na základě výběrového řízení ke konkrétnímu BIPu.

Základní výše stipendia:

 • od 1. do 14. dne fyzické studijní aktivity 79 EUR/den
 • od 15. do 30. dne fyzické studijní aktivity je 56 EUR/den

Krátkodobá kombinovaná mobilita

Kratší kombinovaná mobilita (KKM) v kombinaci fyzické a virtuální aktivity je určena studentům s jinou překážkou pro realizaci dlouhodobé mobility (týká se pracujících studentů, profesionálních sportovců aj.). Možnost využití KKM a způsob realizace konzultuje student již v rámci výběrového řízení na běžné studijní pobyty a praktické stáže.

Co musím udělat, pokud se chci programu zúčastnit?

Zjistit, jak je program organizován na fakultě. Nejlépe je kontaktovat referentku pro zahraniční vztahy na děkanátu příslušné fakulty:

FF Mgr. Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
LF Ing. Petra Nakládalová petra.nakladalova@upol.cz
PřF Dana Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PdF Mgr. Věra Outratová   
PF Mgr. Radana Kuncová radana.kuncova@upol.cz
FTK RNDr. Markéta Kudláčková  marketa.kudlackova@upol.cz
CMTF Bc. Marta Zachová marta.zachova@upol.cz
FZV Ing. Irena Jedličková irena.jedlickova@upol.cz

V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátit se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.

 • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví fakulta/katedra. Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.
 • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro moje studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz níže: Instrukce pro nominované studenty

Financování

Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. V případě neúplného měsíce se stipendium vypočítává podle počtu dní (1 den = 1/30 měsíční sazby). Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta.

Sazby stipendií Erasmus+

Upozornění: Finanční příspěvky Erasmus nelze vyplácet na účty zřízené u zahraničních bankovních ústavů, ale pouze na účty v rámci ČR a SR (korunový, případně účet v EUR)

Green Erasmus

Studenti, kteří využijí ekologický způsob dopravy pro cesty od 100 do 3999 km (vzdálenost mezi vysílající a přijímající institucí si můžete ověřit pomocí kalkulátoru) na zahraniční partnerskou instituci i zpět (před zahájením a po skončení pobytu), mohou získat navýšení na podporu ekologicky šetrného cestování ve formě jednorázového příspěvku.

 • Příspěvek činí 50 EUR. O příspěvek je nutné zažádat při uzavření účastnické smlouvy.
 • V případě přiznání příspěvku je třeba doložit do 15 dnů od skončení studijního pobytu jízdenky za cestu tam i zpět – jízdenky student nahraje ke svému výjezdu v IS/Stag.
 • Hlavní část cesty musí být realizována tímto dopravním prostředkem: vlak, autobus, sdílený automobil, kolo.
 • Při cestě sdíleným automobilem je třeba doložit také další relevantní doklady (účtenka za palivo, čestné prohlášení o spolujízdě apod.).

Účastníci s ekonomickou překážkou

Studentům s ekonomickou překážkou (na základě nároku na přídavek na dítě či sociální stipendium) a studentům s dětmi nebo závislými osobami (týká se rodičů, kteří na dítě pobírají přídavek na dítě), může být ke standardní výši stipendia Erasmus+ připočtena částka až 250 EUR na měsíc, a to vzhledem k typu mobility a délce pobytu. Navýšení může být přiznáno pouze studentům ve věku do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin).

Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu Erasmus+ na Oddělení pro mobility RUP nejpozději 10 dní před uzavřením účastnické smlouvy.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Účastníci se specifickými potřebami

Studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou prostřednictvím Oddělení pro mobility RUP požádat o dodatečnou finanční podporu na úhradu zvýšených nákladů, které vzniknou v důsledku zajištění nezbytných podmínek pro jejich pobyt v zahraničí (např. speciální bydlení, pravidelné lékařské prohlídky, doprovodné osoby, upravené učební materiály aj.). Vzniklé náklady je nutné doložit doklady.

Žádost o stipendium pro studenty se specifickými potřebami student doručí na Oddělení pro mobility RUP nejpozději 10 dní před uzavřením účastnické smlouvy. Před předložením žádosti je nezbytná individuální konzultace s příslušným koordinátorem Oddělení pro mobility RUP.

Náležitosti a formulář žádosti naleznete zde.

Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, dosáhne-li student výsledků odpovídajících studijní smlouvě. Povinností studenta je nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Opatření uplatňovaná v případě nesplnění studijních povinností

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 7 tzv. účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na Oddělení pro mobility RUP. 

Student v případě nesplnění požadovaného počtu kreditů požádá o posouzení důvodů proděkana pro zahraničí vysílající fakulty. 

Po posouzení žádosti studenta a na základě vyjádření proděkana pro zahraničí vysílající fakulty institucionální koordinátor programu Erasmus+ rozhodne o uplatnění/neuplatnění sankce z důvodu nesplnění požadovaného počtu kreditů.

Výše uplatněné sankce bude stanovena dle počtu nesplněných kreditů z minimálního požadovaného počtu ECTS kreditů za daný semestr studijního pobytu, přepočtených na dny.

Příklad: Student obdržel příspěvek 2040 EUR, jeho mobilita trvala 120 dnů v zemi, pro kterou je stanovena fin. podpora 510 Eur/měsíc. Získal 18 kreditů z minimálního požadovaného počtu 20 ECTS kreditů. V tomto konkrétním případě stanovíme hodnotu kreditu následovně: 120 dnů odpovídá 20 ECTS kreditům, jeden kredit tedy 6 dnům. Student nesplnil 2 kredity, bude tedy vracet fin. podporu za 12 dnů pobytu. Denní podpora odpovídá částce v EUR 2040 : 120 (dnů) = 17 EUR/den. Student tedy vrátí částku ve výši 12x17=204 EUR.

Směrnice děkanů k uznávání studia

Většina fakult má směrnici ošetřující studium v zahraničí, které je součástí studia na UP. Je v zájmu studenta se s příslušnou směrnicí fakulty, kde studuje, předem seznámit. Každá ze směrnic je zveřejněna na úřední desce příslušné fakulty.

Instrukce pro nominované studenty a studenty, kteří pobyt ukončí

Po vyhlášení výsledků výběrového řízení

 • Podívat se na webové stránky hostitelské univerzity, najít informace pro zahraniční studenty (výměnný program Erasmus), a stáhnout formuláře přihlášky, pokud jsou k dispozici. Na některých školách funguje on-line přihlášení. Zjistit, zda škola nevyžaduje nominaci od domácího koordinátora (pokud ano, požádat koordinátora na Oddělení pro mobility UP o odeslání nominace). Vyplněnou přihlášku odesílá na hostitelskou instituci sám student. Je potřeba se řídit pokyny hostitelské instituce a respektovat přihlašovací proceduru dané školy, ať už jde o termín podání přihlášky či požadované dokumenty.
 • Sestavit si v IS/STAG závaznou studijní smlouvu Learning Agreement for Studies s názvy předmětů, které chce student v zahraničí absolvovat (případně popis jiné studijní náplně). Je zapotřebí zvolit předměty, které budou fakultou po příjezdu studenta uznány a nechat si smlouvu potvrdit svým fakultním koordinátorem: Seznam osob zodpovědných za schválení Learning Agreement a svým zahraničním koordinátorem. Elektronické schvalování Learning Agreement přes IS/STAG, tzv. EWP, je ve fázi příprav, do zprovoznění se Learning Agreement odesílá k podpisu mailem jako pdf.
 • V případě, že zahraniční instituce požaduje také svůj vlastní formulář Learning Agreement, student vyplní oba.
 • Aby byl student oprávněn k nároku na stipendium, musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 20 kreditů ECTS za každý semestr. Čtěte také: Opatření uplatňovaná v případě nesplnění studijních povinností
 • Zjistit si předem co nejvíce informací o místě studijního pobytu.  Závěrečné zprávy studentů z předchozích ročníků jsou zveřejněny v národní databázi zkušeností studentů Erasmus.
 • V případě potřeby si vyřídit vízum do cílové země.
 • Nominace do programu je závazná. O odstoupení z programu je nutné si zažádat formou podání Žádosti o odstoupení z programu Erasmus+ Oddělení pro mobility UP. O odstoupení student informuje i svého katederního/fakultního koordinátora a uvědomí také hostitelskou univerzitu.
 • Pokud studenta do programu nevybrala fakulta/katedra (ústav), kde student studuje, je povinností studenta ověřit, že domovská fakulta/katedra se studijním pobytem Erasmus+ souhlasí.

Před odjezdem

 • Vyplnit v evropské platformě EU Academy (OLS) povinný on-line jazykový test. Student je testován na hlavní jazyk výuky. V případě kombinace dvou různých jazyků výuky se zvolí jeden, který převažuje. Informace k testování rozesílá koordinátor z Oddělení pro mobility. Povinnost jazykového testování se netýká rodilých mluvčích a těch studentů, kteří mohou doložit znalost jazyka na úrovni C2. Po absolvování testu systém nabídne studentovi přístup k (nepovinnému) on-line jazykovému kurzu, který může student bezplatně využívat až do doby 4 měsíců po skončení výjezdu. - TESTOVÁNÍ DOČASNĚ POZASTAVENO
   
 • Cca 30 dnů před odjezdem podepsat na Oddělení pro mobility účastnickou smlouvu o podmínkách přidělení stipendia. Před podpisem smlouvy se seznámit s textem Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ a se Všeobecnými podmínkami.
   
 • K podpisu účastnické smlouvy s sebou přinést:
  -    kopii dokladu o přijetí na školu v zahraničí,
  -    kopii oboustranně potvrzené studijní smlouvy (Learning Agreement),
  -    formulář 
  Prohlášení o účtu vyplněný na počítači. Stipendium se vyplácí na účet zřízený u bankovního ústavu se sídlem v ČR nebo SR, obvykle v jedné či dvou splátkách.
   
 • Mít na paměti, že po dobu pobytu v zahraničí musím mít odpovídající pojištění. Každý vysílaný student je pojištěn prostřednictvím UP. Je však bezpodmínečně nutné kontaktovat před odjezdem pana Jiřího Zapletala z Pojišťovacího makléřství BOHEMIA a přihlásit se do pojistné smlouvy Univerzity Palackého č. 2000055471. Pana Zapletala kontaktujte prostřednictvím e-mailu: jirzapletal@gmail.com a nahlaste mu následující údaje: 
 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. místo pobytu v zahraničí
 4. datum odjezdu
 5. počet měsíců pobytu

Od pana Zapletala pak dostanete potvrzovací email, že jste byli přijati do pojištění na celou délku pobytu. Informace o podmínkách, rozsahu pojištění a všeobecné pojistné podmínky. 

Během pobytu

 • V případě změn ve studijní smlouvě vyplnit část formuláře Changes to the Learning Agreement, nechat potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry a zajistit předání kopie na Oddělení pro mobility UP. (Elektronické schvalování změn přes IS/STAG je ve fázi příprav) Změny musí být schváleny do 30 dnů od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.
 • Neprodleně informovat Oddělení pro mobility UP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy.

Prodloužení pobytu

 • Prodloužení studia na zahraniční instituci je možné jen po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy. Při prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus zero-grant student) student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však status Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody. Prodloužení pobytu do dalšího akademického roku není možné.
 • POZN.: Od AR 2023/2024 je prodloužení do letního semestru možné jen jako zero-grant bez nároku na stipendium.
 • O prodloužení je třeba žádat prostřednictvím Žádost o prodloužení pobytu, kterou student po opatření všech podpisů zašle na Oddělení pro mobility UP společně s motivačním dopisem v českém jazyce, a to nejpozději jeden měsíc před koncem původně stanovené délky pobytu. Žádost o prodloužení pobytu ze zimního do letního semestru je zapotřebí podat nejpozději k 1. 12. daného kalendářního roku. Před uplynutím původně stanovené doby pobytu je nutné uzavřít dodatek k účastnické smlouvě.
 • Prodloužení pobytu v rámci semestru, ve kterém je studijní pobyt realizován: prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy a jen za předpokladu, že se pobyt prodlužuje alespoň o 7 dní. Aby bylo možné obdržet dodatečnou finanční podporu, kontaktujte příslušného koordinátora na Oddělení pro mobility nejpozději 30 dní před koncem původně stanovené délky pobytu. Oznamte nové datum ukončení vašeho pobytu (tzn. poslední den, kdy je vyžadována vaše účast, např. den poslední zkoušky).

Po návratu

 • Doručit Oddělení pro mobility UP potvrzení o absolvování pobytu (Confirmation of Erasmus study period) do 15 dní od skončení studijního pobytu. Potvrzená data musí odpovídat datům v uzavřené účastnické smlouvě, v případě kratší potvrzené délky pobytu vrací student poměrnou část finančního příspěvku. Pokud hostitelská instituce vystaví potvrzení na vlastním formuláři, musí být z takového potvrzení jasné, ke kterému dni byl studijní pobyt zahájen a kdy skončil. Potvrzení nesmí být vystaveno (datováno) dříve než 5 dní před ukončením pobytu. Potvrzení je třeba nahrát také k Výjezdu studenta v IS/STAG.

 • Nahrát k Výjezdu v IS/STAG studijní výsledky (Transcript of records) nejpozději do 1,5 měsíce od skončení studijního pobytu. Studenti doktorských studijních programů dokládají potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu.

 • V případě čerpání příspěvku na Green Erasmus nahrát k Výjezdu v IS/STAG kopie jízdenek za obě cesty do 15 dní od skončení studijního pobytu, v případě spolujízdy doklady za palivo a čestné prohlášení o spolujízdě.

 • Přes internet vyplnit závěrečnou zprávu (Participant Survey) v evropské aplikaci Beneficiary Module. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy.

 • Na fakultě/katedře si zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí.

Cestovní pojištění

Dokumenty

Veškeré dokumenty jsou k nalezení ZDE.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)