Erasmus+ mimo Evropu

Podmínky účasti

Požadavky na žadatele

Žádáte-li o praktickou stáž Erasmus+ ICM (KA 171), resp. finanční podporu, musíte splňovat následující podmínky:

 • jste zapsán/a do kteréhokoliv ročníku akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na UP v prezenční, kombinované či distanční formě studia;
 • ke studiu na UP musíte být řádně zapsán/a po celou dobu praktické stáže, studium tedy nemůžete před ukončením stáže přerušit ani ukončit;
 • pokud praktickou stáž realizujete v posledním ročníku bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, musíte ji ukončit nejpozději 2 měsíce před předpokládaným ukončením studia;
 • vyšší prioritu mají žadatelé, kteří doposud praktickou stáž neabsolvovali.

Požadavky na praktickou stáž

Při hledání praktické stáže prosím reflektujte následující aspekty:

 • praktická stáž musí být uskutečněna v podniku, školicím středisku, výzkumném centru či v jiné organizaci (např. fakultní nemocnice);
 • praktická stáž musí být realizována v jedné z partnerských zemí v rámci schválených projektů; seznam projektů dle řešitelských pracovišť UP, partnerských zemí, vyjednaných přijímajících organizací, projektového období a kontaktních osob:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině jsou všechny smlouvy s univerzitami v Rusku pozastaveny. To znamená, že výjezdy ani příjezdy v rámci výměnných pobytů na a z těchto univerzit nejsou momentálně možné.

Fakulta UP Katedra UP Partnerská země Univerzita Město Období Kontaktní osoba E-mail
CMTF   Bělorusko Belarusian State University Minsk 20202023 M. Zachová marta.zachova@upol.cz
CMTF   Gruzie Home Civil Society Development Center Tbilisi 2020-2023 A. Z. Kusz agnieszka.zogata@upol.cz
FF ASI Indonésie Gadjah Mada University Sleman 20202023 O. Pokorný ondrej.pokorny@upol.cz
FF JUD Izrael Yad Vashem  Jerusalem 20202023 M. Crhová marie.crhova@upol.cz
FF KOL Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 L. Zámečník lukas.zamecnik@upol.cz
FF/PdF   Rusko České centrum Moskva Moskva 2020-2023 M. Raková marie.rakova@upol.cz
FF KRS Rusko National Research University Moskva 20202023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSU Ukrajina Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz
FF KSU Ukrajina Taras Shevchenko National University of Kyiv/České centrum Kyjev Kyjev 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz/marie.rakova@upol.cz
FTK   Izrael The Academic College at Wingate Netanya 20202023 M. Kudláčková marketa.kudlackova@upol.cz
FTK   Kanada PowerToBe Victoria/North Vancouver 20192023 M. Kudláčková marketa.kudlackova@upol.cz
LF   Ukrajina Danylo Halytsky Lviv National Medical University Lviv 20202023 J. Srovnal josef.srovnal@upol.cz
PdF   Čína Leshan Normal University Leshan 2019-2023 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PF   JAR University of Johannesburg Johannesburg 20202023 R. Kuncová radana.kuncova@upol.cz
PřF   Bělorusko Belarusian State University Minsk 2020-2023 M. Mašláň miroslav.maslan@upol.cz
PřF EKO Bosna a Hercegovina University of Mostar Mostar 2020-2023 B. Šarapatka borivoj.sarapatka@upol.cz
PřF   Dominikánská republika Instituto Tecnológico de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF   Dominikánská republika Universidad Autónoma de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF MRS Indonésie Matana University Jarakta 2020-2023 S. Šafaříková simona.safarikova@upol.cz
PřF KEF Izrael Hebrew University of Jerusalem Jerusalem 2020-2023 J. Pechoušek jiri.pechousek@upol.cz
PřF   Kazachstán S. Torayghyrov Pavlodar State University Pavlodar 2020-2023 B. Šarapatka borivoj.sarapatka@upol.cz
PřF   Rusko Saint Petersburg State University Saint Petersburg 2020-2023 M. Mašláň miroslav.maslan@upol.cz
PřF KEF Rusko Joint Institute for Nuclear Research  Dubna 2020-2023 M. Mašláň miroslav.maslan@upol.cz
 • délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců (Pomůcka pro výpočet délky pobytu). Je stanovena vždy před započetím mobility, lze ji však prodloužit, event. zkrátit, pokud s tím zúčastněné strany, tj. UP jako vysílající instituce, přijímající organizace a stážista, souhlasí. POZOR! Datum zahájení stáže odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována vaše přítomnost v přijímající organizaci. Datum ukončení stáže odpovídá poslednímu dni, kdy je vyžadována vaše přítomnost v přijímající organizaci;
 • praktická stáž může být přerušena vyhlášením podnikové dovolené, v jejímž průběhu je přijímající organizace uzavřena. Tato doba se nezapočítává do minimální délky stáže;
 • můžete se účastnit studijních pobytů a/nebo praktických stáží Erasmus+ a LLP/Erasmus v celkové délce 12 měsíců za každý stupeň studia. V případě jednostupňových studijních programů (např. všeobecné lékařství, právo apod.) můžete být mobilní v celkové délce 24 měsíců;
 • musí se jednat o práci na plný úvazek. Minimální pracovní doba je 35 hodin/týden, konkrétní počty se liší dle legislativy jednotlivých hostitelských zemí;
 • praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu. Stáž musí být ale předem vyjednána, resp. dohodnuta a potvrzena formou dopisu o přijetí/Letter of Admission (LoA), potažmo pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships (LA);
 • praktická stáž musí úzce souviset s vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a (přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu).

Finanční podpora

 • finanční podpora vám bude poskytnuta na základě účastnické smlouvy formou paušální částky na měsíc (= 30 dní) pobytu ve výši 700 EUR;
 • dále vám bude poskytnut jednorázový příspěvek na cestovní náklady do hostitelské země a zpět. Jeho výše bude stanovena podle vzdálenosti z Olomouce do místa stáže dle kalkulátoru vzdálenosti EU (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en) a příslušného pásma:

Vzdálenost

Příspěvek

100499 km

180 EUR

5001 999 km

275 EUR

2 0002 999 km

360 EUR

3 0003 999 km

530 EUR

4 0007 999 km

820 EUR

8 000 km a více

1 500 EUR

 • pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je finanční podpora na poslední měsíc přidělována podle počtu dnů posledního měsíce;
 • finanční podpora představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mobilitou, tj. cestovní výdaje a zvýšené životní náklady během pobytu v hostitelské zemi;
 • vedle finanční podpory Erasmus+ ICM (KA 171) vám může být poskytnuta také odměna ze strany přijímající organizace, jelikož po indukční fázi stáže/zapracování se pro ni budete plnohodnotnou pracovní silou. Odměna může mít formu finanční podpory a/nebo příspěvku v naturáliích (např. bezplatné ubytování, jízdenky MHD, stravenky apod.);
 • je vyloučeno dvojí financování, tzn., že vedle finanční podpory Erasmus+ ICM (KA 171) nesmíte k pokrytí nákladů spojených s mobilitou obdržet zároveň žádnou další finanční podporu ze zdrojů EU;
 • finanční podpora bude vyplacena v EUR převodem na váš bankovní účet zřízený v České republice (ideálně účet v EUR), a to ve jedné splátce.

Na co byste neměli zapomenout ...

Berte prosím v potaz následující upozornění:

 • vaši praktickou stáž plánujte dlouhodobě a s dostatečným předstihem;
 • buďte vůči sobě nároční a usilujte o „stáž svých snů“, kterou se budete posléze oprávněně pyšnit ve svém životopisu. Akceptování „jakékoliv“ stáže slyšíme neradi;
 • nenechte se odradit případným počátečním neúspěchem ve fázi hledání stáže, raději oslovte více zaměstnavatelů, čímž si zajistíte šanci na pozitivní odezvu;
 • zaměstnavatele oslovte s motivačním dopisem a aktuálním CV šitým na míru, umějte se „prodat“, nastudujte si informace o něm, jeho aktuálně běžících projektech apod., vyhněte se všeobecně znějícím frázím;
 • při hledání vhodného praktika je třeba vycházet z nabídky stáží přijímajících organizací vyjednaných v rámci schválených projektů (seznam viz výše), event. z nabídky stáží dalších organizací odsouhlasených kontaktní osobou za daný projekt a institucionální koordinátorkou zahraničních praktických stáží;
 • nabídky stáží jsou průběžně zveřejňovány ve webové aplikaci INTLAG, na webových stránkách Úseku pro mezinárodní spolupráci UP, jeho Facebooku apod.;
 • časový rámec stáže zvolte tak, aby byl v souladu s podmínkami vašeho studia (pokud tyto nevyžadují povinnou praktickou stáž s konkrétní časovou specifikací);
 • o finanční podporu se ucházejte včas. Pokud máte praktickou stáž již zajištěnou, postačí, když nás budete s požadovanými dokumenty kontaktovat 2–3 měsíce před jejím plánovaným započetím, při dodržení stanovených uzávěrek. Jestliže potřebujete asistenci se zajištěním odpovídající stáže, obraťte se na nás cca 4–6 měsíců předem;
 • vzhledem k tomu, že finanční podpora Erasmus+ ICM (KA 171) představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s vaší mobilitou, ověřte si také další možnosti financování (odměna od přijímající organizace, vaše vlastní úspory apod.);
 • před výjezdem na praktickou stáž můžete absolvovat 3denní intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v cizích jazycích (EN, DE, FR, ES) či semestrální variantu tohoto kurzu v ruštině. Tyto kurzy vám pomohou rozvinout interkulturní vnímání a jazykovou vybavenost a přispějí k vaší bezproblémové integraci do nového prostředí a hladkému průběhu stáže. Výuka probíhá prezenčně zpravidla ve zkouškovém období. Kurzy si můžete zapsat v IS STAG jako předměty kategorie C s ohodnocením 4 kreditů (v případě RU 3 kreditů). Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát;
 • vedle těchto kurzů doporučujeme využít také nabídky prezenčních a distančních výpůjček odborné české a zahraniční literatury na téma jazykového a interkulturního rozvoje či dalších klíčových kompetencí. Literatura je vám k dispozici v kanceláři č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP) v konzultačních hodinách út 13:3016:30 a st 08:0011:00 hod. Distanční výpůjčky jsou možné po dobu jednoho měsíce;
 • ubytování a dopravu si zajišťujete sami, komplexní cestovní pojištění obdržíte zdarma od UP (bližší informace k cestovnímu pojištění naleznete ZDE);
 • informace týkající se vízové povinnosti uvádí webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky;
 • další doporučení a rady najdete v Manuálu pro účastníky zahraničních pracovních stáží, který je ke stažení ve webové aplikaci INTLAG.

Žádost o finanční podporu

Podklady žadatele

Dokumenty, na jejichž základě se ucházíte o finanční podporu, musí obsahovat následující:

1/   dopis o přijetí/Letter of Admission vydaný odpovědným zástupcem přijímající organizace (k vyplnění na PC v angličtině)

2/   doporučující dopis vystavený odborným garantem praktických stáží, tj. akademickým pracovníkem na příslušné katedře/ústavu kompetentním ve věci schválení vyjednané praktické stáže a jejího následného uznání (k vyplnění na PC v češtině nebo v angličtině). Pro tyto účely předložte garantovi k nahlédnutí žádost o finanční podporu a dopis o přijetí tak, aby bylo jeho doporučení šité na míru přímo vám a vaší stáži. V případě praktických stáží Ph.D. studentů doporučující dopis vystaví školitel.

3/   potvrzení o jazykových schopnostech dokladující znalost jazyka/ů, v němž/nichž bude praktická stáž probíhat – certifikát či zkouška z daného jazyka/ů uvedená ve výpisu studijních výsledků, případně přezkoušení ze strany centra/ústavu jazykové přípravy příslušné fakulty.

Žádosti o finanční podporu s výše uvedenými přílohami se předkládají elektronicky/via e-mail ke stanoveným uzávěrkám institucionální koordinátorce zahraničních praktických stáží, dveře č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP). Neúplné žádosti a kandidatury, které nesplňují podmínky účasti, nebudou zohledněny!

POZOR! Pokud se ucházíte o praktickou stáž prostřednictvím webové aplikace INTLAG, žádost o finanční podporu předložte on-line v tomto prostředí!

Uzávěrky pro předkládání žádostí o finanční podporu

31/12/2022

termín platný pro výjezdy od 01/03/2023

31/03/2023

termín platný pro výjezdy od 01/06/2023

30/06/2023

termín platný pro výjezdy od 01/09/2023

Výběrové řízení

Kritéria výběrového řízení:

 • motivace žadatele;
 • kvalita praktické stáže (detailní a dobře strukturovaný, studijními oboru a motivačním faktorům žadatele odpovídající pracovní program, relevantní délka pobytu atd.);
 • doporučení katederního odborného garanta praktických stáží;
 • jazykové schopnosti;
 • studijní výsledky;
 • žadatel, který studuje na UP a chce z České republiky vycestovat na praktickou stáž do země svého původu, má ve výběrovém řízení nejnižší prioritu.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu do 2 týdnů od stanovených uzávěrek. Před nimi nebudou činěna žádná rozhodnutí.

Poznámky:

Žádost o finanční podporu je jediným zdrojem informací, dle které bude rozhodnuto o přidělení/nepřidělení podpory. Proto by mělo být ve vašem zájmu vypracovat ji pečlivě.

Podpisem žádosti o finanční podporu stvrzujete, že informace uvedené v ní a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé. Neúplná a nepravdivá tvrzení mohou vést k vyřazení z výběrového řízení a k požadavku navrácení případně již vyplacené finanční podpory.

Kontakty

Lenka Lepetáková

kontaktní osoba pro uchazeče o praktickou stáž, potažmo o finanční podporu, podpora dalších činností agendy (Erasmus+ KA 131, Erasmus+ KA 171, Stipendijní program UP, Aurora (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 171 také přijíždějící studenti)
e-mail: lenka.lepetakova01@upol.cz
telefon: +420 585 631 259
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.21

Mgr. Marie Raková

koordinátorka zahraničních praktických stáží (Erasmus+ KA 131, Erasmus+ KA 171, Stipendijní program UP, Aurora (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 171 také přijíždějící studenti)
e-mail: marie.rakova@upol.cz
telefon: +420 734 261 040
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.14

Kontaktní hodiny:

ÚT 09:00-12:00, 13:00-16:00
ST 14:00-17:00
ČT 8:00 - 11:00

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)