Erasmus+ Evropa

Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. Pro školení není podmínkou meziinstitucionální smlouva.

Kvalifikační podmínky

Účastník vyjíždějící na školení musí mít na UP pracovní poměr. Výše úvazku ani forma pracovně-právního vztahu nerozhoduje.

Zájemci o školení musí projít výběrovým řízením na vysílajícím pracovišti (katedře/fakultě/součásti).

Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci vysílajícího pracoviště, musí být transparentní a spravedlivá. Musí být také zdokumentovaná a to ve zprávě z VŘ, případně v jiné doložitelné podobě (IS STAG).

Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající pracoviště.

Termín pro uzavření výběrových řízení a dodání zprávy o výběrovém řízení na RUP je 30.dubna pro mobility následujícího akademického roku.

V případě volných finančních prostředků bude vyhlášeno druhé kolo výběrových řízení pro mobility letního semestru s termínem dodání zprávy 10.října.

Délka pobytu

Minimální délka školení je 2 dny, maximální 60 dnů.

Prioritou UP je umožnit zahraniční zkušenost co největšímu počtu zaměstnanců, proto UP financuje jeden týden školení, v odůvodněných případech pak maximálně dva týdny.

Do délky pobytu se nezapočítávají dny víkendu, pokud v nich prokazatelně neprobíhá školení.

Datum zahájení mobility odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci a datum ukončení bude posledním dnem, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci.

V případě potřeby bude připočten maximálně 1 den na cestu před zahájením pobytu a 1 den na cestu po ukončení pobytu. V případě, že cesta trvá déle než jeden den, je započítán den, ve kterém proběhla podstatná/mezinárodní část cesty.

Při použití ekologického dopravního prostředku (vlak, autobus, sdílené auto) pro podstatnou část cesty je možné v případě nutnosti přičíst na cestu až 3 dny před zahájením a 3 dny po ukončení pobytu. Nutnost dodatečných dnů na cestu je nutno prokázat, o jejich započtení rozhoduje s konečnou platností IK.

Rozsah a forma školení

Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení.

Rozsah školení by měl odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.

Mobility Agreement

Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář pro program školení (Mobility Agreement).

Formulář musí být plně vyplněn a schválen všemi stranami:

  • účastník mobility –zaměstnanec UP vyjíždějící na školení.
  • vysílající instituce – vedoucí vysílajícího pracoviště.
  • přijímající instituce – vedoucí přijímajícího pracoviště (pokud vnitřní předpisy přijímající instituce nestanoví jinak).

Program školení musí být vyplněn česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.

Řádně vyplněný a podepsaný formulář Mobility Agreement odevzdá zaměstnanec koordinátorovi mobilit zaměstnanců v Oddělení pro mobility UP osobně nebo elektronicky (sken všemi stranami podepsaného formuláře) nejpozději 2 týdny před zahájením školení.

Účastnická smlouva

Před cestou musí účastník podepsat s koordinátorem mobilit zaměstnanců v Oddělení pro mobility UP Účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky školení, zejména data pobytu a rozsah financování cesty.

Jakékoliv změny v detailech školení, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy, je nutno neprodleně oznámit koordinátorovi mobilit zaměstnanců v Oddělení pro mobility UP.

Finanční podpora školení v rámci programu Erasmus+

Školení jsou předfinancována vysílajícím pracovištěm. Po uzavření/vyúčtování CP jsou náklady cesty refundovány RUP fakultě na základě žádosti.

Finanční podpora se vypočítá dle pravidel financování uvedených v Příručce programu Erasmus+.

V účastnické smlouvě bude uvedena částka maximálního příspěvku z grantu E+, stanovená jako součet:

  • Příspěvku na pobytové náklady ve výši násobku denní sazby pro danou zemi a počtu dnů výukového pobytu/školení (viz „Délka pobytu“). Denní sazby pobytových nákladů dle zemí najdete zde.
  • Příspěvku na cestovní výdaje podle pásma vzdálenosti dle kalkulátoru EK (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator) s použitím sazby dle Příručky programu Erasmus+:
10–99 km 23 EUR
100–499 km 180 EUR (210 EUR v případě použití ekologické dopravy)
500–1999 km 275 EUR (320 EUR v případě použití ekologické dopravy)
2000–2999 km 360 EUR (410 EUR v případě použití ekologické dopravy)
3000–3999 km 530 EUR (610 EUR v případě použití ekologické dopravy)
4000–7999 km 820 EUR
8000 km a více 1500 EUR

Mezi pobytovými a cestovními náklady je možné příspěvek přesouvat.

Účastník musí prokázat skutečné datum zahájení a ukončení mobility.

V případě, že skutečná délka mobility bude kratší, než je uvedeno v účastnické smlouvě, bude finanční podpora krácena podle skutečně prokázané délky pobytu.

Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi.

Pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti (krytí škod způsobených účastníkem v místě výukového pobytu) je zajištěno v rámci cestovního pojištění Univerzity Palackého. Informace k cestovnímu pojištění naleznete ZDE.

Vyúčtování CP účastník provede v souladu s vnitřní normou UP.

Stravné je hrazeno ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok.

Pro výjezdy v rámci programu Erasmus není propláceno kapesné.

Je možné ubytování v Airbnb, případně v soukromí, vždy je nutný doklad o zaplacení.

Každý zaměstnanec musí dokládat doklady pouze za svoji osobu. V případě společné platby za více osob musí být náklady rozděleny do jednotlivých CP.

Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, druhou (ekonomickou) třídou.

Pokud zaměstnanec použije k cestě osobní automobil, budou mu náklady hrazeny formou ekvivalentu ceny jízdenky veřejným dopravním prostředkem.

Použití auta musí být předem písemně schváleno koordinátorem mobilit zaměstnanců v Oddělení pro mobility UP.

Jako doklad o ceně hromadné dopravy musí zaměstnanec doložit oficiální potvrzení vyhotovené dopravcem, z nějž musí být zřejmé, že se jedná o základní jízdné II. třídy (ne lůžkové vozy, 1./business třída, rezervace místa atp.).

Zaměstnanec musí splnit základní podmínky pro použití osobního vozidla definované v aktuálně platné normě UPOL upravující Cestovní náhrady (např. platné havarijní pojištění vozidla, školení řidičů aj.).

V případě spolujízdy vzniká nárok na příspěvek na cestovní náklady pouze tomu cestujícímu, který použití auta vykazuje v CP, a to ve výši sazby pro cestu s využitím ekologického dopravního prostředku dle Příručky programu Erasmus+.

Dalšími náklady v rámci CP se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být proplaceny.

Žádost o refundaci je nutné předat OpM UP (Mgr. Tereza Bernátková) co nejdříve po ukončení cesty, na konci kalendářního roku do 5. prosince – pozdější dodání nutno předem dohodnout.

Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti (krytí škod způsobených účastníkem v místě výukového pobytu) je zajištěno v rámci cestovního pojištění Univerzity Palackého.

Informace k cestovnímu pojištění naleznete ZDE.

Potvrzení o školení a závěrečná zpráva

Po návratu musí učitel doložit Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment (Potvrzení o výuce/školení) v požadovaném rozsahu, vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou).

Potvrzení o školení musí obsahovat jméno zaměstnance, název přijímající instituce a data zahájení a ukončení školení.

Potvrzení je nutno dodat koordinátorovi mobilit zaměstnanců v originále. Kontakt: Mgr. MgA. Tereza Bernátková, Úsek pro mezinárodní spolupráci, Vodární 6, tereza.bernatkova@upol.cz, tel. č. 585 631 220.

Dále je účastník povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku (EU Survey). Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení školení pobytu na e-mail, uvedený v Účastnické smlouvě.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici na webu Oddělení pro mobility v záložce Dokumenty.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)