Erasmus+ Evropa

Výukové pobyty mohou probíhat pouze na základě platné meziinstitucionální smlouvy.

Kvalifikační podmínky

Účastník vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr. Výše úvazku ani forma pracovně-právního vztahu nerozhoduje. Účastník vyjíždějící na výukový pobyt musí mít výuku určenou jako pracovní činnost.

Zájemci o výukový pobyt musí projít výběrovým řízením na vysílajícím pracovišti (katedře/fakultě/součásti).

Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci vysílajícího pracoviště, musí být transparentní a spravedlivá. Musí být také zdokumentovaná a to ve zprávě z VŘ, případně v jiné doložitelné podobě (IS STAG).

Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající pracoviště.

Termín pro uzavření výběrových řízení a dodání zprávy o výběrovém řízení na RUP je 30.dubna pro mobility následujícího akademického roku.

V případě volných finančních prostředků bude vyhlášeno druhé kolo výběrových řízení pro mobility letního semestru s termínem dodání zprávy 10.října.

Délka pobytu

Minimální délka výukového pobytu je 2 dny, maximální 60 dnů.

Prioritou UP je umožnit zahraniční zkušenost (výukový pobyt) co největšímu počtu akademických pracovníků, proto UP financuje jeden týden výukového pobytu, v odůvodněných případech pak maximálně dva týdny.

Do délky pobytu se nezapočítávají dny víkendu, pokud v nich prokazatelně neprobíhá výuka.

Datum zahájení mobility odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci a datum ukončení bude posledním dnem, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci.

V případě potřeby bude připočten maximálně 1 den na cestu před zahájením pobytu a 1 den na cestu po ukončení pobytu. V případě, že cesta trvá déle než jeden den, je hrazen den, ve kterém proběhla podstatná/mezinárodní část cesty.

Při použití ekologického dopravního prostředku (vlak, autobus, sdílené auto) pro podstatnou část cesty je možné v případě nutnosti přičíst na cestu až 3 dny před zahájením a 3 dny po ukončení pobytu. Nutnost dodatečných dnů na cestu je nutno prokázat, o jejich započtení rozhoduje s konečnou platností IK.

Rozsah a forma výuky

Během pobytu musí vyučující realizovat výuku v předem dohodnutém oboru formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.

Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě kratších pobytů je třeba tento limit dodržet. V případě pobytů delších než jeden týden se výuková povinnost zvyšuje poměrně, tedy o 8/5 výukové hodiny za jeden pracovní den navíc.

V případě kombinace výuky a školení je minimální rozsah výuky 4 hodiny za týden. V případě této kombinace se použije formulář Mobility Agreement for Teaching.

Mobility Agreement

Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář pro program výuky (Mobility Agreement).

Formulář musí být plně vyplněn a schválen všemi stranami:

  • účastník mobility –zaměstnanec UP vyjíždějící na výuku.
  • vysílající instituce – vedoucí vysílajícího pracoviště.
  • přijímající instituce – vedoucí přijímajícího pracoviště (pokud vnitřní předpisy přijímající instituce nestanoví jinak).

Výukový program musí být vyplněn česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.

Řádně vyplněný a podepsaný formulář Mobility Agreement odevzdá zaměstnanec koordinátorovi mobilit zaměstnanců v Oddělení pro mobility UP osobně nebo elektronicky (sken všemi stranami podepsaného formuláře) nejpozději 2 týdny před zahájením výukového pobytu/školení.

Účastnická smlouva

Před cestou musí účastník podepsat s koordinátorem mobilit zaměstnanců v Oddělení pro mobility UP Účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky výukového pobytu/školení, zejména data pobytu, rozsah výuky a rozsah financování cesty.

Jakékoliv změny v detailech výukového pobytu, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy, je nutno neprodleně oznámit koordinátorovi mobilit zaměstnanců v Oddělení pro mobility UP.

Finanční podpora výukových pobytů v rámci programu Erasmus+

Výukové pobyty jsou předfinancovány vysílajícím pracovištěm. Po uzavření/vyúčtování CP jsou náklady cesty refundovány ZO UP fakultě na základě žádosti.

Finanční podpora se vypočítá dle pravidel financování uvedených v Příručce programu Erasmus+.

V účastnické smlouvě bude uvedena částka maximálního příspěvku z grantu E+, stanovená jako součet:

  • Příspěvku na pobytové náklady ve výši násobku denní sazby pro danou zemi a počtu dnů výukového pobytu/školení (viz „Délka pobytu“). Denní sazby pobytových nákladů dle zemí najdete zde.
  • Příspěvku na cestovní výdaje podle pásma vzdálenosti dle kalkulátoru EK (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator) s použitím sazby dle Příručky programu Erasmus+:
10–99 km 23 EUR
100–499 km 180 EUR (210 EUR v případě použití ekologické dopravy)
500–1999 km 275 EUR (320 EUR v případě použití ekologické dopravy)
2000–2999 km 360 EUR (410 EUR v případě použití ekologické dopravy)
3000–3999 km 530 EUR (610 EUR v případě použití ekologické dopravy)
4000–7999 km 820 EUR
8000 km a více 1500 EUR

Mezi pobytovými a cestovními náklady je možné příspěvek přesouvat.

Účastník musí prokázat skutečné datum zahájení a ukončení mobility ve formě potvrzení o účasti vydaného přijímající organizací.

V případě, že skutečná délka mobility bude kratší, než je uvedeno v účastnické smlouvě, bude finanční podpora krácena podle skutečně prokázané délky pobytu.

Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi.

Vyúčtování CP účastník provede v souladu s vnitřní normou UP.

Stravné je hrazeno ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok.

Pro výjezdy v rámci programu Erasmus není propláceno kapesné.

Je možné ubytování v Airbnb, případně v soukromí, vždy je nutný doklad o zaplacení.

Každý zaměstnanec musí dokládat doklady pouze za svoji osobu. V případě společné platby za více osob musí být náklady rozděleny do jednotlivých CP.

Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, druhou (ekonomickou) třídou.

Použití auta musí být předem písemně schváleno koordinátorem mobilit zaměstnanců na Oddělení pro mobility UP.  Náhrada je poskytnuta do maximální výše příspěvku z programu Erasmus+, uvedeného v účastnické smlouvě.

Plná náhrada (včetně amortizace) je možná pouze v případě spolujízdy. Pokud jede zaměstnanec sám, je možná pouze náhrada v ceně hromadné dopravy. V případě spolujízdy o variantě náhrady (ekvivalent hromadné dopravy nebo plná náhrada včetně amortizace) rozhoduje nadřízený pracovník zaměstnance.

Jako doklad o ceně hromadné dopravy musí zaměstnanec doložit oficiální potvrzení vyhotovené dopravcem, z nějž musí být zřejmé, že se jedná o základní jízdné II. třídy (ne lůžkové vozy, 1./business třída, rezervace místa atp.).

Zaměstnanec musí splnit základní podmínky pro použití osobního vozidla definované v aktuálně platné normě UPOL upravující Cestovní náhrady (např. platné havarijní pojištění vozidla, školení řidičů aj.).

V případě spolujízdy vzniká nárok na příspěvek na cestovní náklady pouze tomu cestujícímu, který použití auta vykazuje v CP, a to ve výši sazby pro cestu s využitím ekologického dopravního prostředku dle Příručky programu Erasmus+.

Dalšími náklady v rámci CP se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být proplaceny.

Žádost o refundaci je nutné předat OpM UP (Mgr. Tereza Bernátková) co nejdříve po ukončení cesty, na konci kalendářního roku do 5. 12. – pozdější dodání nutno předem dohodnout s IK.

Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti (krytí škod způsobených účastníkem v místě výukového pobytu) je zajištěno v rámci cestovního pojištění Univerzity Palackého.

Informace k cestovnímu pojištění naleznete ZDE.

Potvrzení o výuce a závěrečná zpráva

Po návratu musí učitel doložit Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment (Potvrzení o výuce/školení) v požadovaném rozsahu, vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou).

Potvrzení o výuce musí obsahovat jméno zaměstnance, název přijímající instituce, data výuky a počet hodin výuky.

Potvrzení je nutno dodat koordinátorovi mobilit v originále. Kontakt: Mgr. MgA. Tereza Bernátková, Úsek pro mezinárodní spolupráci, Vodární 6, tereza.bernatkova@upol.cz, tel. č. 585 631 220.

Dále je účastník povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku (EU Survey). Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený v Účastnické smlouvě.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici na webu Oddělení pro mobility v záložce Dokumenty.

Další aktivity

Svého pobytu na hostitelské instituci by měl učitel využít také k ověření podmínek studentských mobilit (pokud se uskutečňují), setkání se studenty, případně k jednáním o dalších možnostech spolupráce.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)