Další

Mezivládní dohody AIA

Akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v ČR mají možnost získat stipendium a vycestovat na zahraniční pobyt do partnerských zemí v rámci tzv. mezivládních dohod. Výběrová řízení vyhlašuje každý rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a informuje o něm Akademická informační agentura (AIA). 

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

Stipendium je nabízeno ve dvou formách:

Rozpis kvót

Rozpisem kvót se rozumí stipendijní místa do určitých zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze uchazeči/uchazečky přímo na dané univerzitě a nominace kandidátů/kandidátek provádí rektorát

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Více informací naleznete na DZS.

Zdroj: web DZS

Aktuální rozpis kvót pro 2023/2024

Typ pobytu: Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2022 pro učitele čínštiny
Počet míst pro UP: 2 + 1 náhradník
Délka pobytu: 2-4 týdny
Termín odevzdání přihlášky na CZS UP: 15. 03. 2023

Jak se přihlásit?

Uchazeči musí nejprve se svým záměrem seznámit svou katedru a fakultní ZO. Následně, nejpozději k termínu stanovenému Oddělením pro mobility RUP doručí akademičtí pracovníci, případně zástupce ZO fakulty, podepsané Návrhy na vyslání emailem nebo poštou k rukám Bc. Anny Přílučíkové, Vodární 6, 779 00 Olomouc. Oddělení pro mobility RUP provede výběrové řízení a zajistí odeslání nominací na MŠMT.

Výběrová řízení

O stipendijní místa nabízená v rámci výběrových řízení se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

Více informací na stránce DZS.

Zájemci z UP se s Návrhy na vyslání obracejí pro potvrzení výhradně na Zahraniční oddělení své fakulty.

DŮLEŽITÉ: Chtěli bychom vás upozornit, že s ohledem na aktuálně přijatá doporučení nevyžadujeme, aby se žádosti do AIA zasílali v tištěné podobě. Uchazeči mohu stejně jako loni pro zasílání přihlášek využít adresu e-podatelna@dzs.cz. Podmínkou přijetí žádosti je samozřejmě podepsaný a vysokou školou potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.

Zdroj: web DZS

Kontaktní osoba na UP

V rámci UP se s dotazy ohledně stipendií MŠMT (AIA) můžete obracet na Centrum zahraniční spolupráce UP, konkrétně na Annu Přílučíkovou.

Prosíme uchazeče, aby svůj výjezd vždy oznámili na Zahraničním oddělení své fakulty, kde si mohou požádat o náhradu cestovních nákladů a také cestovní pojištění.

 

AKTION ČR - Rakousko

Program AKTION nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. letní kolegia) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Cílem programu je podpora bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání ve vysokoškolském sektoru.

AKTION poskytuje stipendia dotace pro projekty spolupráce pro:

  • studenty všech vědních oborů
  • akademické pracovníky všech vědních oborů
  • občany EU, EHP a Švýcarska

Pobyt je možný na jedné z oprávněných rakouských institucích:

  • veřejné univerzity
  • odborné vysoké školy
  • pedagogické vysoké školy
  • akreditované soukromé univerzity

Termíny pro podání žádostí o stipendium na https://www.scholarships.at/: 

  • studenti MSP/DPS: 15.3. pouze na ZS, 31.10. pouze na LS
  • VŠ učitelé: 15.3. a 31.10. (1 - 3 měsíční pobyt), 15.4. a 30.11. (1 měsíční pobyt)
  • postdoktorandi: 15.3.

Více informací naleznete na stránkách DZS či na e-mailové adrese aktion@dzs.cz.

Zdroj: DZS

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je spolkem německých VŠ a studentských organizací s centrálou v Bonnu. Je financován především z prostředků ministerstev Spolkové republiky Německa. DAAD se věnuje nejen udělování stipendií, podporuje také internacionalizaci německých VŠ, germanistiku a německý jazyk v zahraničí.

Seznam nabízených stipendií a podmínky žádosti naleznete na webových stránkách DAAD.

Zdroj: DZS

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)