Merrillův program

Merrillův program je semestrální studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný partnerskými školami v USA a dofinancovaný z dalších zdrojů, např. Erasmus+, UP a v neposlední řadě vlastních zdrojů studenta. 

Možnosti studentů Lékařské a Právnické fakulty UP jsou výrazně omezeny nabídkou programů vybraných amerických škol a vyšší finanční nákladností studia lékařských a právnických oborů. Studium nevede k získání žádného akademického titulu. Garantem Merrillova programu na Univerzitě Palackého je rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Administrací programu je pověřeno Oddělení pro mobility UP. Výběrovou komisi pro Merrillův program jmenuje rektor UP.

Nadační fond Charlese Merrilla (NFChM)

Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, zastoupená jejím rektorem prof. RNDr. Lubomírem Dvořákem, CSc., zřídila nadační listinou ze dne 12. 6. 2007 za účelem finanční a organizační podpory studia studentů UP na zahraničních vysokých školách, zejména ve Spojených státech amerických (USA) nadační fond s názvem „Nadační fond Charlese Merrilla “.

Hlavním smyslem založení Nadačního fondu Charlese Merrilla bylo vytvoření finanční rezervy na období, kdy hlavní sponzor Ch. Merrill již nebude moci osobně program finančně zajišťovat a aby studenti UP neztratili možnost studijních pobytů na partnerských školách v USA v rámci Merrillova programu. Současně věříme, že zajištění budoucnosti programu je tím nejlepším, nejupřímnějším poděkováním panu Merrillovi za jeho štědrost, víru v české studenty a investici do jejich budoucnosti

Do roku 2019 se nadační fond snažil pouze budovat finanční rezervu. Po úmrtí pana Merrilla začal studentům vyplácet dílčí příspěvky. Fond finančně nepodporuje žádné jiné aktivity. Finanční krytí studentů, kteří se účastní Merrillova programu je zajišťováno z prostředků UP, od partnerských škol (odpuštění školného) a NFChM.

Rádi bychom vyzvali především bývalé účastníky Merrillova programu, ale i všechny, kteří by byli ochotni tento opravdu jedinečný vzdělávací program podpořit ke spolupráci při budování Nadačního fondu Charlese Merrilla. Výše příspěvku je zcela dobrovolná. Uvítáme i vaše doporučení, kontakty na společnosti, firmy, instituce apod., které bychom mohli ve věci podpory fondu oslovit.

Bankovní spojení: Komerční banka

Korunový účet

43 – 584 110 237/ 0100

IBAN

CZ9701000000430584110237

BIC (SWIFT)

KOMBCZPPXXX

 

 

Dolarový účet

43 – 584 260 227/ 0100

IBAN

CZ2001000000430584260227

BIC

KOMBCZPPXXX

Při platbě ze zahraničí bývá požadován 24místný IBAN a BIC. Jako variabilní symbol udávejte, prosím, vaše datum narození ( den-měsíc-rok ). Pro identifikaci dárce, zašlete prosím  e-mailem stručnou informaci o provedené platbě – zuzana.hamdanieh@upol.cz

Na požádání Vám rádi připravíme doklad k uplatnění daňového odečtu na zaslanou částku, pokud bude nad 1000,- Kč.

Merrillův program 2024/2025

PŘIHLÁŠKA pro akademický rok 2024/2025 - Termín pro přihlášení je do 14.2.2024.

V roce 2015 došlo k ukončení charitativní činnosti pana Charlese Merrilla, zakladatele a hlavního sponzora studijního stipendijního programu pro studenty UP. V důsledku této skutečnosti již nelze studentům UP nabízet plně hrazené studijní pobyty na partnerských školách. Aktuální zájemci o studijní pobyty v USA v rámci Merrillova programu musí počítat s vyššími finančními náklady a seznámit se s novými podmínkami účasti.

Pro akademický rok 2024/2025 jsou aktuálně pro studenty UP předjednané podmínky na dvou partnerských školách (viz seznam partnerských škol níže). Pro další ročníky Merrillova programu budou jednání s některými partnerskými institucemi pokračovat s cílem nalézt nový ustálený mechanismus finančního krytí přijatelný pro české studenty.

Více informací o vyhlášeném výběrovém řízení naleznete níže nebo přímo na Oddělení pro mobility UP u Mgr. Zuzany Hamdanieh.

Komu je program určen a jak v případě zájmu postupovat?

Žadatel o účast v Merrillově programu musí být studentem prezenčního studia Univerzity Palackého. V případě bakalářského programu se může hlásit student 2. ročníku, student 3. ročníku pouze za předpokladu, že bude na UPOL pokračovat navazujícím magisterským studiem. V případě magisterského navazujícího programu se může hlásit již student prvního ročníku. Vybírat si může z aktuální nabídky partnerských institucí školu, která by nejlépe vyhovovala studijnímu záměru, a preference uvést v přihlášce. Student doktorského programu potřebuje doložit předjednaný souhlas příslušného pracoviště a školitele z partnerské instituce.

Společně s formulářem přihlášky je třeba předložit v angličtině následující písemné materiály:

 • studijní záměr (jasná představa o studiu v USA korespondující se studijním oborem studenta na UP)
 • strukturovaný životopis
 • přehled dosažených studijních výsledků vydaný a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty
 • doporučující dopisy od vyučujících (nejméně dva, u dvouoborového studia z každé katedry jeden)

Podepsané požadované materiály odevzdají žadatelé na Oddělení pro mobility UP.

Jak se provádí výběr kandidátů?

Při posuzování předložených materiálů se hodnotí:

 • dosažené studijní výsledky
 • studijní projekt pro pobyt v USA, motivace studenta
 • znalost angličtiny (po přijetí do Merrillova programu může být požadováno složení jazykové zkoušky TOEFL)
 • stanoviska příslušných kateder
 • dosavadní průběh studia (program podporuje především studenty, kteří dosud neměli možnost studovat na americké vysoké škole)
 • mimoškolní aktivity studenta

Dále se při výběru kandidátů přihlíží k:

 • nabídce partnerských škol
 • konkrétním požadavkům partnerských škol na studenty
 • názorům sponzora

Po posouzení písemných materiálů nezávislou výběrovou komisí, kterou jmenuje rektor UP, jsou všichni kandidáti pozváni k ústnímu pohovoru v angličtině a následně písemně vyrozuměni. Konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta ke studiu v USA přísluší americké instituci, která má právo kandidáta nepřijmout a požádat o změnu.

Organizace a podmínky programu

 • Finanční prostředky k zajištění nákladů spojených se semestrálním studijním pobytem na americké škole pocházejí z vlastních zdrojů studenta, dále například Erasmus+, UP a od jednotlivých partnerských škol. Ty v různé míře snižují celkovou finanční částku potřebnou k zajištění jednoho semestru studia, např. udělením stipendia, odpuštěním školného nebo jiných poplatků - např. za přijetí, registraci nebo poskytují zdarma bydlení.
 • Studentům je odpuštěno školné. Na pokrytí životních nákladů (ubytování a strava) může student získat příspěvek z aktuálně dostupných zdrojů v rámci UP, Erasmus+ apod. Student si hradí letenku, vízum do USA a v případě nutnosti také zdravotní pojištění přímo na hostitelské škole. Poplatky za jazykovou zkoušku TOEFL si každý účastník také platí sám. Na knihy a kapesné si student může přivydělat prací na kampusu dané školy.
 • Rozhodne-li se vybraný kandidát ze závažných důvodů z programu odstoupit, je povinen co nejdříve písemně oznámit tuto skutečnost koordinátorům Merrillova programu na Oddělení pro mobility UP. Písemné oznámení se předkládá v češtině (adresováno prorektorovi pro zahraničí) i v angličtině (adresováno americké instituci) a musí být opatřeno vlastnoručním podpisem.
 • Po skončení studijního pobytu je student povinen doložit potvrzený přehled kurzů absolvovaných na americké vysoké škole na adresu Oddělení pro mobility UP.
 • Na účast v programu neexistuje právní nárok. Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nelze odvolat. Důvody zamítnutí přijetí nebudou uchazečům sdělovány. Výběrová komise si vyhrazuje právo případných změn.

Seznam škol Merrillova programu

Podrobnější informace o školách a přehledy studijních programů jsou k dispozici na Oddělení pro mobility RUP nebo na webových stránkách.

                                      

 

Kdo je pan Charles Merrill?

Charles Merrill (1920-2017) je americký filantrop, který se hluboce zapsal do historie naší univerzity. Když mu roku 1991 naše alma mater udělila čestný doktorát pedagogických věd, vyjádřila uznání jeho celoživotnímu dílu ve výchovně vzdělávací činnosti. Ta v jeho pojetí vždy výrazně směřovala k rozvíjení intelektuální zvídavosti mladých lidí, k respektování kulturních odlišností a kulturní plurality světa, ke kultivování demokratického a lidskoprávního myšlení a cítění. Svou bohatou zkušenost z úspěšné a výjimečné soukromé školy v Bostonu, kterou založil a sám po čtvrt století řídil, popsal v knize Zahrada za zdí (The Walled Garden, 1982, česky 1994).

Charles Merrill je vzděláním historik. Po studiu na Harvardově univerzitě sloužil až do konce druhé světové války jako voják na italské frontě. Už mnichovská krize roku 1938 přitáhla jeho pozornost a sympatie k naší republice a k historicky těžce zkoušenému regionu Střední Evropy. Hned po válce působil Charles Merrill jako lektor ve Fulbrightově programu v Rakousku, často navštěvoval Československo a Polsko, a to i poté, co byly obě země uzavřeny do izolace železnou oponou.

Pád komunistických totalitních režimů přivítal zřízením svého "českého a polského vzdělávacího projektu", z něhož se vyvinul i program "Merrillových stipendií". Za deset let, od roku 1990, už bezmála půl druhé stovky studentů Univerzity Palackého získalo díky této příležitosti možnost strávit celý studijní rok na vysokých školách ve Spojených státech či v Latinské Americe.

Svůj vztah ke Střední Evropě a osobní zážitky s ní spojené zaznamenal Charles Merrill v knize Cesta (The Journey,1996). Jeho literární produkce dále mimo jiné zahrnuje román Rok pro Emily (Emily´s Year, 1991, česky 1993) a knihu věnovanou politickým a etickým aspektům nadační filantropie Šeková knížka (The Checkbook, 1986).

Merrillův bratr James (1926-1995) patřil k nejvýraznějším básníkům své generace. Publikace obou se nachází ve fondu naší knihovny.

Text: prof. PhDr. Josef Jařab, 2000

 

Vzpomínáme na pana Merrilla

S úctou, respektem a vděčností vzpomínáme na pana Charlese Merrilla, Jr. (17. 8. 1920 - 29. 11. 2017)

Po více než čtvrtstoletí pan Charles Merrill podporoval studenty Univerzity Palackého na studijních pobytech na partnerských školách v USA. V investici do vzdělání mladých lidí viděl hodnotu, která určuje průběh a kvalitu života člověka i celé společnosti.

Téměř tři stovky studentů UP získali díky Merrillovu programu jedinečnou studijní zkušenost v zahraničí.

Charismatická osobnost pana Merrilla, jeho citlivý přístup k mladým lidem, odborné znalosti, životní zkušenosti, přirozená skromnost a především lidskost, to vše doplněno osobitým humorem byly tím, čím si získal respekt i srdce všech. Na setkání s panem Merrillem se každý těšil. Byl člověkem občansky aktivním, zajímal se o dění ve společnosti a pomáhal lidem v kontextu událostí doma i v zahraničí.

Odkaz pana Merrilla spatřujeme v pokračování v mnoha ohledech jedinečného Merrillova programu. I přes výraznou redukci se UP společně s absolventy programu daří ve vysílání studentů na partnerské školy pokračovat. Podpora mladým a schopným lidem ve správnou chvíli není z jejich strany zapomenuta, učí je, že velkorysost a štědrost není slabost či naivita, ale ctnost lidí moudrých a úctyhodných. Na osobnost pana Merrilla nelze zapomenout.

Zuzana Hamdanieh, koordinátorka Merrillova programu, Oddělení pro Mobility RUP

A Message from the Artist

May-June 2003, University of Massachusetts Boston

"As one comes closer to the end of the trail, one asks what is left. What has one accomplished? What might others remember or never know? I was married to Mary Klohr Merrill for 58 years. I helped raise five children and was an on-looker for eight grandchildren, which I suppose is one claim to immortality. I had an established education at a New England boarding school and The World's Greatest University. During the war, My War (we've had lots), I served in both the Canadian (a nicer uniform and my commitment to the international struggle against fascism) and American armies. As an entry-level employee of the 141st Infantry Regiment, 36th (Texan) Division, was slightly wounded D-day morning, September 9, 1943, the landing in Italy, by a German shell splinter. Good deeds? That same morning looking after a badly wounded German soldier.

I helped an older friend start a boys boarding school in the suburbs of St. Louis, Missouri, some years later took my family to live in Paris while (like all Americans) I wrote a novel that would let me be an international literary figure .. It didn't. What to do? With money inherited from a wealthy father I started Commonwealth School in Boston, which I managed as teacher and headmaster for 23 years. It was the most important job I ever held and demanded every bit of skill and endurance I possessed. Culture and civilization, responsibility, decency, independence, joy-what is possible to share with young people? Respect for hard work well done. To learn to be a good citizen.

In February of 1969 I ran away from Commonwealth for a semester. Mary and I would drive through Yugoslavia to spend three months with my two younger sons at my brother's house in Athens. I left a couple of weeks before they were free and used that rime to drive around Poland, a country that had fascinated me ever since my first visit in July 1939. How do you spend two weeks of winter evenings in Polish hotels? I would paint. In Zurich I purchased a cheap set of supplies: colors, paper, brushes. That's all that's needed. The end result you see on these walls of the UMass Boston Harbor Art Gallery. Who were my teachers? Klee, Malevich, Mondrian, Kandinsky, Kupka. Ben Nicholson, no colorist but with lean, graceful lines I admired, the only English speaker. Oddly, no Americans. With better therapy I might have become less dependent on a ruler. Favorite colors: red, orange, yellow, indigo. Since my job was dependent upon words and people, I was grateful for the silence and solitude of painting. A few works I sold, but what is a painting worth? I preferred giving them away, to friends and family, to hang in schoolrooms and libraries."

Charles Merrill

Nejnovější vzpomínky absolventů Merrillova programu

Merrillův program mi poskytl neskutečnou příležitost. Školní systém v USA je poměrně odlišný od našeho, ale i tak jsem získala mnoho zkušeností.

Studuji fyziku a vycestovala jsem na Coe College do Cedar Rapids ve státě Iowa. Od učitelů na Coe jsem zažila osobní přístup a ochotu umožnit mi dostat z mého pobytu co nejvíc. Měla jsem tak možnost zapojit se do výzkumu na oddělení fyziky, ale i možnost věnovat se samostudiu a diskutovat nové poznatky. Hodně času jsem trávila i v Československém muzeu, kde jsem pomáhala jako dobrovolník a na tyto chvíle ráda vzpomínám. U všech různých příležitostí bylo důležité nebát se a ve výsledku mě USA naučila, že i sama si můžu užít cestování a objevování nových míst.

Fashion show která proběhla na Coe, Eliška Postavová (druhá napravo se šátkem), FALL 2023

Eliška Postavová, AR 2023/2024

 

Pamatuji si chvíli, kdy přede mnou ležely veškeré papíry, formuláře a smlouvy čekající na vyřízení.

Hlavou mi běhala myšlenka, jestli to má vůbec smysl, přece jen jsem to jaro měla státnicovat a veškerý volný čas byl cenný. Po absolvování této zkušenosti nicméně nemohu mému minulému já dostatečně poděkovat za to, že se rozhodla nepříjemnosti začátečního administrativního procesu vydržet a zvládnout. Odměnou mi totiž byl zážitek, který mě přetvořil do člověka, kterým jsem se stala a přinesl mnoho pozitivních zkušeností a dojmů pro můj další osobní i karierní růst. Moravská Univerzita je plná neskutečně přátelských lidí, kteří se zajímají a starají jak o dobro vaše, tak o dobro celé komunity, nenechají vás tedy v nesnázích. Přátelé, které si tam uděláte, vám vydrží už do konce života, i když bylo až srdce rvoucí jim dát sbohem - přece jen jste trávili společně každý den, sdíleli všechno dobré a špatné a postupně objevovali vše, co má Amerika k nabídnutí. Bylo toho opravdu mnoho, ať už pozitivních zážitků, jídla, akcí nebo výletů, nenudily jsme se ani minutu. Závěrem mohu říct, že tam necháte kus sebe a přijedete jako někdo jiný, což může působit trochu děsivě a strašidelně, ale je to skvělá součást života a možnosti rozvíjet se tímto konkrétním způsobem byste se neměli vyhnout jen proto, že se bojíte opustit svůj pohodlný život a zaběhlou rutinu, které tu máte, protože věřte mi, stojí to za to.

Linda Sehnalová, AR 2023/2024

 

Vzpomínám si na ten okamžik, kdy jsem se dozvěděla, že jsem byla vybraná k semestrální studijnímu pobytu na Moravian University, Bethlehem, Pennsylvania, USA.

Tehdy pro mě přijetí na Moravian University představoval velkou šanci, díky které se mi v příštích měsících otevřou dveře do nového prostředí se spoustou nových možností. Nyní po stráveném semestru tam ve mně název Moravian University probouzí bohaté vzpomínky na každodenní život na kampusu strávený s novými přáteli, objevování nových koutů světa a nepřetržitý proces získávání nových zkušeností. Říká se, že semestr utíká rychle jako voda, ale tentokrát se všemi zážitky to uteklo ještě dvakrát rychleji jako lusknutím prstu. Během čtyř měsíců jsem díky lidem kolem sebe našla na Moravian University kus domova. Byla to jedinečná zkušenost, a těžko se shrnuje tolik šťastných momentů ve slovech. Je to něco nezapomenutelného, vystoupit ze své komfortní zóny, čelit kulturnímu šoku a všem změnám, ale i právě díky tomu všemu se stal ten semestr jedním velkým dobrodružstvím, na který budu vždycky s radostí vzpomínat.

Minh Tam Le, AR 2023/2024

Vzpomínky dřívějších absolventů Merrillova programu

Přečtěte si, jak na Merrillův program vzpomínají jeho dřívější absolventi.

"Letos je tomu 10 let, co jsem se vrátila domů z ročního studijního pobytu na Mount Mercy College (dnes Mount Mercy University). Za deset let toho člověk hodně zapomene – v paměti zůstanou pouze ty hodně intenzivní zážitky, ať už pozitivního, nebo negativního charakteru. Musím říct, že vzpomínky z ročního pobytu v USA se mi vracejí na mysl mnohem častěji, než bych očekávala. Byla to pro mě naprosto jedinečná, přímo životní zkušenost. Člověk se po takovém prožitku už nevrátil takový, jaký odjížděl. Já jsem dosud bytostně přesvědčena, že mi rok v USA zásadně pomohl postavit se na vlastní nohy a převzít zodpovědnost za svůj život. A mrzí mě, že to zní jen jako fráze.

A čeho se týkají vzpomínky vynořující se z odstupu deseti let? Samozřejmě školy, která mě zásobovala opravdu zajímavými informacemi z oblasti žurnalistiky, masové komunikace a mezinárodních vztahů, pak také práce v redakci školních novin, kdy jsem si vyzkoušela spoustu nových dovedností od focení po psaní článků na „front page“. Jsem ráda, že se mi v tomto novinářském prostředí dařilo a ještě teď se usmívám při vzpomínce na přezdívku „Carrie“, kterou mi dala má spolubydlící Catalina z Chile podle úspěšné novinářky z jednoho nejmenovaného seriálu. Neodbytně se vrací myšlenky na cestovatelská dobrodružství, kterými jsem vyplnila veškeré školní prázdniny (i díky tomu, že jsem se v Cedar Rapids seznámila s Čechech, který jezdil po USA s kamionem a párkrát mě vzal s sebou). Nikdy nezapomenu, jak jsme se vydrápali na kopec a spatřili z něj průzračné Crater Lake, jak jsme opravovali domy v hurikánem zničeném New Orleans nebo jak jsem se pár dní před Vánocemi sama toulala po ulicích Manhattanu a připadala si jako ve snu, nebo alespoň jako ve filmu. Ale především se vracejí vzpomínky na lidi, se kterými jsem během toho roku navázala více či méně intenzivní vztah. Nic neotvírá mysl víc než kontakt s lidmi z jiné kultury či prostředí, ve kterém vyrůstají. (Zase to zní bohužel jako děsné klišé, ale mně se to už mnohokrát potvrdilo.) Těší mě, že s mnohými z nich jsem i díky sociálním sítím stále v kontaktu a můžu sledovat, jak se vyvíjí jejich kariéry i osobní životy.

A tak na závěr nemůže přijít nic jiného než poděkování. Je paradoxní, že ač jsem se s panem Merrillem setkala osobně v Olomouci jen krátce, změnil mi život. Jen díky němu jsem mohla prožít tuhle formující zkušenost. Uvědomovala jsem si to už tehdy v Americe, když jsem pozorovala spolubydlící Yesi z Mexika, která na sobě neskutečně makala, aby dosáhla na stipendium za dobrý prospěch, za účast v mimoškolních aktivitách, za podíl na chodu školy. Jen tak pak mohla zaplatit obrovský balík peněz za školné a ubytování. Mně a Lukášovi toto poskytl v plné výši pan Merrill. Bylo pak už jen na nás, jak se k dané věci postavíme a zda se budeme snažit dobře reprezentovat naši zemi, školu, pana Merrilla. Snad se nám to povedlo – s pokorou přijmout tento dar a zanechat za sebou dobrý dojem. Mám radost, že spolupráce olomoucké univerzity s několika americkými vysokými školami díky nadaci pana Merrilla pořád běží, i když v daleko minimalističtější formě, než tomu bylo „za nás“. Přeji všem budoucím účastníkům programu, aby dokázali tuto příležitost využít pro vlastní rozvoj a otevření mysli. A taky jim trochu závidím, že mají tuto zkušenost ještě před sebou.

Kateřina Hájková (roz. Štěpničková), Mount Mercy College 2008/2009

"Na Moravian College v Pensylvánii jsem vycestovala v rámci magisterského studia oboru sociální pedagogika. Chtěla jsem si rozšířit obzory, získat jiný pohled na pedagogiku a celkově si zkusit studium v cizím jazyce. Merrillův program Univerzity Palackého mi umožnil toto vše a mnohem více."

Hana Hurtová

"Díky Merrillově programu jsem měla možnost splnit si jeden z mých životních snů. Mé dva semestry strávené na Hampshire College v Massachusetts byly úžasným zážitkem. Potkala jsem spoustu skvělých lidí, viděla mnoho zajímavého a mnoho se naučila o mém oboru, o americké kultuře i o sobě samé. Na můj pobyt v USA budu vzpomínat celý život. Jsem moc vděčná, že mi byla poskytnuta možnost být jedním z Merrillových studentů."

Terezie Zegzulková

"Jmenuji se Jitka Zehnalová a od roku 1998 pracuji jako odborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem jednou z prvních „studentek pana Merrilla“, můj studijní pobyt, který se uskutečnil díky Merrillovu stipendiu, se uskutečnil v akademickém roce 1991/92 na St. Andrew’s College v Severní Karolíně. Znamenal pro mě skutečný životní obrat - jednak profesní, protože mě motivoval k doktorskému studiu, po jehož ukončení jsem začala pracovat na KAA, ale také, a možná především, obrat v názorech a uvažování. Byl splněním velkého snu a uskutečnil se díky nádhernému člověku, který věřil v hodnotu vzdělání a vzájemného poznávání lidí z různých kultur a prostředí, člověka, který uměl dát skutečný význam slovům velkorysost a pomoc.

Nikdy nezapomenu na osobní setkání s panem Merrillem. První z nich se uskutečnilo během mého pobytu v USA, několik dalších pak během jeho návštěv v Olomouci. Při každém z nich na mě pokaždé znovu zapůsobila jeho skromnost, moudrost a oddanost hodnotám, kterým věřil. Pan Charles Merrill byl vzácný člověk a jeden z těch, kteří mění svět k lepšímu. Zůstává se mnou ve vzpomínkách."

Jitka Zehnalová

"Před 9 lety jsem byl vybrán jako jeden z 12 studentů do Merrillova programu. Od té doby jsem toho prožil poměrně dost, ale rok na Miami University v USA byl pro mne zatím rozhodně nejhezčím rokem v mém životě. Pana Merrilla jsem bohužel nikdy osobně nepotkal, nicméně jsem jeho osobě nesmírně vděčný a budu navždy zavázán."

Martin Tamáš

"S lítostí jsem si přečetl informaci o úmrtí p. Merrilla.

Velký člověk jako on, který vybudoval Merrillův program a pomohl tolika studentům, nebude zapomenut.

Věřím, že pokračování Merrillova programu má smysl i v dnešní době, jako prostředek vzdělání a porozumění mezi americkým a evropským/českým prostředím. Osobní zkušenosti získané v rámci Merrillova programu jsou totiž nepřenositelné a neocenitelné."

Vilém Skyba

"Pan Merrill byl světlem, které tu stále září v životech všech studentů, kterým otevřel nové horizonty a daroval neuvěřitelné příležitosti. Lidé jako on nikdy neodcházejí, jejich skutky jsou v našich životech stále přítomny."

Mirka Kocianová

"Akademický rok 2008-2009 jsem strávila na Moravian College v Pensylvanii. Účast na Merrilově programu vnímám jako jeden z nejvíce obohacujících roků mého života. Na americké college máte možnost zaměřit se na jakékoli předměty ze všech ročníku, účastníte se zájmových aktivit, školních vzdělávacích zájezdů a jste součástí prestižní komunity. Americký vzdělávací systém vám umožňuje se realizovat, vlastně vás k tomu nutí. Studenti jsou zde vnímáni každý jednotlivě, jako individuality s různými zájmy, schopnostmi a talentem. Vyučující podporují každého studenta v jeho individuální karierní cestě a existuje mezi nimi velmi osobní ale zároveň profesionální vztah. Jsem nesmírně vděčná panu Charlesu Merrillovi a také Univerzitě Palackého za tuto jedinečnou příležitost, kterou dal nejen mně ale i mnoha dalším studentům. Věřím, že pro všechny absolventy toho program se Pan Merrill se stal velkou inspirací a příkladem, ke kterému budeme vždy vzhlížet, a zároveň nás motivuje být lepším člověkem."

Eva Čížková

"Jsem zarmoucen z Vaší zprávy, nicméně myslím, že energie pana Merrilla by měla dál pokračovat jako poselství pro studenty UPOLu. Jedna etapa koloběhu života se vsak zavírá. Moc rad na něj vzpomínám. Díky jeho zapálení stejně tak jako všestrannosti a zájmu o celosvětové denní. Jeho knihu pravidelně čas od času otevřu a náhodně pročítám."

Karel Pávek

"Merrilův program byl pro mě velkolepou zkušeností. Umožnil mi rozvinout mé profesní znalosti a dovednosti v oboru psychologie, kterou jsem studoval na Moravian College v Pensylvánii. Také jsem se zúčastnil několika mimoškolních aktivit, jmenovitě jsem se dostal na stáž do Googlu v New Yorku. Toto vše byla veliká zkušenost, která mi pomohla získat práci v Americké společnosti v Praze, po mých promocích. Velice děkuji panu Charlesi Merrilovi za tuto příležitost, kterou mi dal."

Lukáš Kubičný

"Stipendium p. Merrilla bylo pro mě velkou školou života a inspirací pro další kroky a rozhodnutí. Získala jsem nejen větší pocit samostatnosti a sebedůvěry, ale i poznání, že svět kolem je mnohem větší s různorodými problémy. Bavilo mě na hodinách literatury učit se vnímat díla z jiné perspektivy, číst mezi řádky a přemýšlet o životech hrdinů. Se zaujetím jsem se účastnila diskuzí na hodinách sociologie pro USA v nelehkém podzimním čase roku 2001. Za vše vděčím panu Merrillovi, který projevil dobrou vůli umožnit mladým lidem studovat a získat další zkušenosti. Díky Vám!"

Veronika Svobodová

"Dear Mr. Merrill,

let me express how much I feel honored and obliged to thank you for all your support thanks to which dozens of students had the opportunity to study in the USA and experience, among other things, the liberal arts approach.
I subscribe to the idea that education faces a serious problem if the arts and humanities are being cut away to the advantage of economic growth promoting academic areas. The educational system in Europe challenges the opportunity to get educated in the configurations of disciplines of arts, humanities and natural and social sciences at the same time. In fact, humanities and arts cultivate students so that they can become more sophisticated critical thinkers, seeing issues from different perspectives and through the lens of many types of susceptibility. 
We might have shared the same passion for travelling, getting acquainted with strangers and discovering foreign cultures for the benefit of a better and responsible democratic society. If this is the message that you wanted to convey through your support of the student exchanges, I will be more than happy to convey it further and share it with as many people as I can."

Tereza Válková

Tereza also wrote a letter of thanks to Mr. Merrill which you can find HERE.

"Moje vzpomínka na pana Merrilla? Samozřejmě je to pro mě člověk, kterému vděčím za naplnění svého snu, za všechny ty úžasné a obohacující zážitky z mého pobytu na Mt Mercy College v iowském Cedar Rapids, za všechny americké přátele, s kterými jsem dodnes v kontaktu atd. atd.

Tak, jak jsem ho mohla poznat z jeho knihy, dopisů a setkání v Olomouci, je pro mě pan Merrill příkladem skutečného mecenáše, velkorysého a hlubokého člověka, který nedělá jen prázdná sponzorská gesta, ale své dobročinné projekty promýšlí a do posledního detailu dotahuje.  Na svých setkáních s námi mluvil často o tom, že chce svým programem hlavně přispět k rychlejší a snad i hlubší transformaci naší země v postkomunistickém období. Mně utkvěla v paměti jeho slova o tom, že nejde o to, aby všichni absolventi Merrillova programu nastartovali závratnou kariéru v nadnárodních firmách a institucích, ale aby s nabytými zahraničními zkušenostmi a hodnotami dál žili svůj český život s českou rodinou a škodovkou v garáži. Někdy si myslím, že mu šlo o budoucnost naší země možná víc než nám samým…

Pro mě zůstane pan Merrill ztělesněním u Američanů tolik oblíbené fráze „to make a difference“, která se do češtiny (asi ne náhodou) tak těžko překládá. Možná bychom se měli jako Merrillovi studenti pokusit víc rozšířit tenhle obrat i u nás."

Mgr. Marcela Tejklová

"Stipendium pana Merrilla mi umožnilo studovat v akademickém roce 2013/2014 žurnalistiku na Goshen College v Indianě. Jednalo se bez nadsázky o jednu z nejzajímavějších životních zkušeností. která mě velmi obohatila nejen po stránce vědomostní, ale zejména lidsky. Pan Merrill pro mne vždy bude velmi inspirativním člověkem a věřím, že jeho odkaz bude formou stipendia pokračovat i nadále."

Michaela Krýdová

"Poděkování za možnost studovat v rámci Merrillova programu v USA v akademickém roce 2000/2001 - Byla to pro mne velmi významná životní, studijní i osobní zkušenost, povzbuzení a motivace k dalšímu rozvoji. Jsem za ni nesmírně vděčná jak panu Merrillovi, tak Univerzitě Palackého, protože obojí mne v mém životě velmi pozitivně ovlivnilo."

Marta Valešová (roz. Horká)

Dopis panu Merrillovi

Alexandra Martina Běhalová 

"Výměnný pobyt na Hampshire College v rámci Merillova programu pro mě byl rozhodně jedinečnou zkušeností, na kterou nikdy nezapomenu. Hampshire College je univerzita se specifickou atmosférou obklopená krásnou přírodou a plná zajímavých lidí. Výuka probíhá diametrálně jinak, než jsme zvyklí – předměty jsou hodně specializované, v hodinách je kolem dvaceti studentů, kteří aktivně diskutují o probírané látce, hodně se čte a píše mimo hodiny. Většina lidí má velký zájem o to, co studují, jsou otevřeni dialogu a já osobně od nich (nejen v hodinách) načerpala hodně inspirace. Pro mě bylo zajímavé pozorovat jiné učební styly a způsob výuky, získala jsem nový pohled na možnosti vzdělávání a to posílilo mojí motivaci do budoucího vývoje. Je to místo, kde člověk může prohloubit svoje znalosti v oboru, který studuje či získat v daném oboru novou perspektivu, kterou škola často nabízí nebo vyzkoušet něco úplně nového mimo svůj obor. Krom výuky na škole existuje hodně organizací a klubů, které nabízí rozmanité aktivity, do kterých je možné se zapojit, takže nuda určitě nehrozí. Prostředí celkově je hodně příjemné – je vždy na koho se obrátit o pomoc, profesoři jsou vstřícní a ochotni pomoci s čímkoli, co se v hodinách probírá a existuje zde spousta dalších center, které pomáhají s psaním prací, spiritualitou či duševní pohodou. Pro mě semestr strávený na Hampshire byl jak inspirací, tak velmi příjemným časem, který mi otevřel nová témata, osobnostně mě posunul a zároveň dal příležitost prozkoumat trochu jiný kulturní svět."

Anežka Čížková, Hampshire College, 2018

"Moc bych chtěla poděkovat za příležitost studovat v USA. Musím říct, že se mi na Moravian College opravdu líbilo a ani jsem nečekala, že si to tam tak moc oblíbím. Vzdělávací systém mají zcela jiný a jsem ráda, že jsem to mohla porovnat. Škola pořádala akci k 100. výročí vzniku Československa, slavnostně jsme zasadili strom a pak jsme měli českou večeři. Dokonce se zúčastnil i spisovatel Peter Sís a další – viz fotogalerie."

Nikola Tillová, Moravian College, 2018

"Jsem nesmírně vděčná za možnost, kterou mi dal Merrillův program, v rámci něhož jsem vycestovala na semestrální pobyt na Moravian College v Bethlehemu v Pensylvánii. Díky Merrillově programu jsem nabyla spoustu nových zkušeností a znalostí v oboru Mezinárodních vztahů, jehož jsem studentkou. Do mého života také přivedl mnoho nových přátel a zážitků, jak školních, tak i cestovních. Ještě dlouho budu na vše s radostí vzpomínat."

Kristýna Karešová, Moravian College, 2019

„Je obtížné napsat něco o p. Merrillovi a jeho stipendijnímu programu, aniž by člověk nebalancoval na hraně klišé o skvělém zážitku v USA a velkém přínosu pro studijní a i následující životní etapu. Na druhou stranu, takový to popis asi nejlépe vystihuje moji zkušenost s panem Merrillem a jeho programem.

Rok v Bostonu před 20 lety byla neskutečná jízda. Rozhovory s profesory, setkávání se s lidmi doslova z celého světa, přítelkyně z Japonska a v neposlední řadě i krátký studijní pobyt na Jamajce (včetně 2 nocí v rastafariánské komunitě), a to vše bylo navíc okořeněno Y2K, bytem v původně irské čtvrti Dorchester a paní bytnou shodou okolností z Jamajky. Tuším, moje první jídlo bylo macaroni and cheese z krabice za 0,99 USD. Nevybavuju si, že bych si to dal i podruhé.

Samostatnou kapitolou byla brigáda na univerzitě pro Urban Scholars, zjednodušeně řečeno NGO pomáhající středoškolákům ze sociálně slabých rodin, ve většině případů dětí emigrantů, dostat se na vysokou školu. Při pohledu na fungování a přínos této organizace jsem dostal neodbytný pocit, že USA jsou ve vývoji před námi. Těsně po macaroni and cheese jsem tento pocit ještě neměl. Po návratu do ČR mi pan Merrill pomohl založit NGO inspirované mou americkou zkušeností. Moje NGO bylo mnohem menší a mnohem méně úspěšné, ale jsem rád, že jsem mohl svůj entuziasmus z USA nějak pozitivně využít v praxi. Pan Merrill samozřejmě můj projekt finančně na začátek podpořil a vybavuju  si, že když jsem ho požádal o rozjezdové peníze, ani na minutu nezaváhal.

Jsem rád, že jsem si při psaní tohoto textu oživil vzpomínky a opět uvědomil, že panu Merrilovi vděčím za mnohé v mém životě.“

Martin Šturdík, M.A.

"V skratke by som považovala Merrillov program za skvelú príležitosť a správne využitý čas. Coe College je veľmi dobré miesto, či už na štúdium alebo „ochutnávanie“ klasického amerického Midwest-u. Veľa som sa naučila, mám hlavne mnoho praktických ale aj teoretických skúseností, či už v svojom obore alebo aj v oblastiach, ktoré považujem za svoje hobby. Dostala som mnoho príležitostí, ktoré by som doma nezískala. Zlepšila sa mi angličtina a aj pohľad na samú seba ako osobnosť. Zistila som ako veľmi príjemné a obohacujúce je internacionálne prostredie a ako milota a smiech prekonajú každú jazykovú bariéru. Odporúčam využiť každú voľnú chvíľu, nesedieť vo svojej komfortnej zóne na izbe, ale ísť vonku k ľudom a zažiť, tvoriť a skúšať nové veci. Semester je veľmi krátke obdobie, preto si treba čas rozvrhnúť a neplytvať ho zbytočným hanbením sa. Neodmietajte nikoho pomoc alebo ponuky na výlety, spolupráce alebo vytvorenie si nových kontaktov.
Kultúrny šok som zažívala v pozitívnom slova zmysle, po návrate do ČR/SR sa prejavil obrátený tzv. negatívny kultúrny šok. Dôležité však je priniesť všetky tie pekné zážitky a naučené zručnosti domov a tak obohatiť a prispieť k zlepšeniu našej spoločnosti."

Bc. Andrea Mikulášová, Coe College, 2019

Jmenuji se Eliška Čermáková a studuji obor Všeobecného ošetřovatelství na FZV UPOL.

Vždycky jsem si přála podívat se do USA. A díky Merrillově programu se mi to splnilo. Strávila jsem jeden semestr na Moravian University v Bethlehemu, Pensylvánie, v akademickém roce 2021/2022.

Bylo velmi zajímavé porovnat český a americký školní systém. Na americkém systému se mi líbilo, že si opravdu můžete vybrat, co chcete studovat za předměty. Student ošetřovatelství na FZV UPOL absolvuje každý semestr průměrně jedenáct povinných předmětů. V USA si volíte 3 – 5 předmětů, u který se na druhou stranu vyžaduje příprava z hodiny na hodinu. Na výslednou známku má vliv aktivita v hodině, výsledky testů, skupinové projekty, eseje, „domácí úkoly“ a další aspekty. Musím velmi ocenit tento styl „známkování“, ve kterém se odráží vaše práce za celý semestr a nejen za 15 minut mluvení o vylosované otázce. Američtí učitelé jsou více přátelští a svolní se domluvit, když něco potřebujete. Dokonce nám dávali na sebe telefonní čísla.

Bohužel moje studium je úzce provázeno s praxí a klinickými předměty a z tohoto hlediska jsem nemohla obohatit svou zkušenost, o praxi v americké nemocni, kvůli odlišnostem v nastavení a pravidlech na MU. Na druhou stranu jsem si zdokonalila své dovednosti ve fyzikálním vyšetřováním pacienta v předmětu Holistic Assessment. Ve výuce Intro to Public Health jsem si uvědomila, že jsem ráda za to, odkud jsem. Se spolužáky jsme probírali například zdravotní pojištění, komunitní organizace, ale i násilí se zbraní a životní úroveň amerických občanů. Když jsme diskutovali o Active shooter drill (cvičení ve školách, jak se zachovat v situaci, kdy je ve škole aktivní střelec), nikdo nedokázal pochopit, že u nás v ČR nic takového neznáme.

Celkově to pro mě byla velmi přínosná zkušenost. Rozhodně mě to posunulo z hlediska multikulturního přístupu. Potkala jsem tam úžasné lidi z Ameriky i z jiných zemí, se kterými jsem stále v kontaktu a plánujeme se v budoucnu znovu setkat. Postrčilo mě to dál v mém životě a plánuji se ještě do USA podívat znovu.

Eliška Čermáková, Moravian College 2021/2022

Výuka je mnohem osobnější než je tomu na právnické fakultě, která má sama o sobě, pravda, více studentů než celá Moravian University. Logicky je zde prostor se s profesory poznat, navázat užší kontakt, který provází velice přívětivý a otevřený tón. Po akademické stránce je to velice zajímavá zkušenost, nejen díky zcela jinému způsobu výuky - ať už se bavíme o přípravě do hodin nebo fragmentaci komponentů které tvoří výslednou známku - ale i díky všem poznatkům, které zde v odborné rovině čerpám. Osobně mě tu nejvíc baví asi sociologicky laděný předmět zaměřený na kriminalistiku, který mi poskytl hlubokou sondu do trestněprávních souvislostí v americké společnosti.

Ráda se podělím ještě o jednu mimoškolní aktivitu, které jsem měla možnost se zúčastnit a je to zatím "highlight" celého mého pobytu. Proběhla zde oslava pro mě velice zajímavé události, o jejíž existenci jsem půlku svého pobytu neměla ani ponětí. Před 30 lety Moravian University (tehdy College) navštívil Václav Havel, aby škole znovu věnoval sochu Jana Amose Komenského, která stojí před hlavní budovou kampusu, pojmenovanou po téže osobnosti. U příležitosti tohoto výročí se zde konal ceremoniál, na kterém jsem se podílela, jelikož mám samozřejmě k dané věci velice blízký vztah. Měla jsem možnost a čest přednést několik Komenského a Havlových myšlenek, a poděkovat těmto osobnostem naší české ale (jak je ostatně vidět) i světové historie za to, jak se zasadili za reformy ve školství, ale i za přelomové změny na poli svobody a demokracie. Tato akce proběhla za účasti Českého domu v New Yorku, který byl reprezentován jeho ředitelem Miroslavem Konvalinou, a taktéž za účasti generálního konzula ČR, Arnošta Kareše. Mít možnost aktivně se účastnit této události mi bylo skutečnou ctí. Zazněla i česká hymna, takže jsem se cítila opravdu jako doma.

Karolína Uvízlová, Moravian College 2021/2022

Fotografie absolventů Merrillova programu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)